Danh sách tiểu hành tinh/266501–266600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266501 2008 EN11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266502 2008 ET15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266503 2008 ED18 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266504 2008 EX20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266505 2008 EL40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266506 2008 EF41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
266507 2008 EF42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266508 2008 EQ44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
266509 2008 EM54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266510 2008 EU54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266511 2008 EO64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
266512 2008 EW72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266513 2008 EG75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266514 2008 EA77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
266515 2008 ED120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266516 2008 EU137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266517 2008 EM140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266518 2008 EP148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266519 2008 EC151 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266520 2008 ET152 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266521 2008 ER165 09/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
266522 2008 EJ166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266523 2008 ER167 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
266524 2008 FX3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266525 2008 FN15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266526 2008 FX20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266527 2008 FE26 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
266528 2008 FQ26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266529 2008 FF27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266530 2008 FE30 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266531 2008 FT44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266532 2008 FZ53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266533 2008 FP57 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266534 2008 FR57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266535 2008 FV64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266536 2008 FN68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266537 2008 FP84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266538 2008 FY95 29/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266539 2008 FG96 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266540 2008 FS100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266541 2008 FA106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266542 2008 FT106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
266543 2008 FZ112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266544 2008 FV118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266545 2008 FO123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266546 2008 FA124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266547 2008 FN129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
266548 2008 FN132 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266549 2008 FG134 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266550 2008 GY5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266551 2008 GA15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266552 2008 GN20 07/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 750 m MPC · JPL
266553 2008 GX32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266554 2008 GU34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
266555 2008 GX37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266556 2008 GB38 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
266557 2008 GF38 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266558 2008 GR38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266559 2008 GU47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266560 2008 GN54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266561 2008 GR60 05/04/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
266562 2008 GJ62 05/04/2008 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
266563 2008 GD63 05/04/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
266564 2008 GX69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
266565 2008 GZ76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266566 2008 GH105 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266567 2008 GY115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
266568 2008 GP120 12/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266569 2008 GD122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266570 2008 GG129 02/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266571 2008 GW129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266572 2008 GH132 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266573 2008 HH1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266574 2008 HK3 24/04/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 830 m MPC · JPL
266575 2008 HT5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
266576 2008 HO7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266577 2008 HQ11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266578 2008 HS11 24/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266579 2008 HA14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
266580 2008 HL18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266581 2008 HG20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
266582 2008 HC25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266583 2008 HT28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266584 2008 HT33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266585 2008 HE35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266586 2008 HF47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266587 2008 HN49 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266588 2008 HO55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
266589 2008 HN61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266590 2008 HE65 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266591 2008 HX68 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
266592 2008 HN70 29/04/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
266593 2008 JU 01/05/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266594 2008 JT4 02/05/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
266595 2008 JD10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266596 2008 JB13 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266597 2008 JX14 06/05/2008 Dauban F. Kugel 740 m MPC · JPL
266598 2008 JM25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266599 2008 JP25 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266600 2008 JA26 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL