Danh sách tiểu hành tinh/265401–265500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265401 2004 TO37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265402 2004 TG47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
265403 2004 TK57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265404 2004 TA60 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265405 2004 TE76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
265406 2004 TE77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265407 2004 TP79 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265408 2004 TK82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265409 2004 TL90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
265410 2004 TA115 08/10/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265411 2004 TQ125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
265412 2004 TY151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265413 2004 TX153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265414 2004 TG157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265415 2004 TM167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265416 2004 TO172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
265417 2004 TP172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
265418 2004 TJ176 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
265419 2004 TH259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265420 2004 TD268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265421 2004 TG281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265422 2004 TN281 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265423 2004 TA293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265424 2004 TZ328 04/10/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
265425 2004 TO354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
265426 2004 UB1 19/10/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 3,4 km MPC · JPL
265427 2004 UD11 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
265428 2004 VE35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265429 2004 VG42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265430 2004 VD49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
265431 2004 VW57 07/11/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
265432 2004 VL62 06/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265433 2004 VJ70 04/11/2004 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
265434 2004 VK71 09/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
265435 2004 VG85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
265436 2004 VL86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
265437 2004 VC112 12/11/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265438 2004 XN2 01/12/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
265439 2004 XX18 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
265440 2004 XA26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
265441 2004 XS34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265442 2004 XY38 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
265443 2004 XA42 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
265444 2004 XS63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
265445 2004 XD80 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
265446 2004 XV82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
265447 2004 XD84 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
265448 2004 XD91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
265449 2004 XL97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
265450 2004 XC99 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265451 2004 XL100 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
265452 2004 XV109 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
265453 2004 XV121 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
265454 2004 XA124 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265455 2004 XC140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
265456 2004 XU167 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
265457 2004 XV180 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265458 2004 YM18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
265459 2004 YQ32 21/12/2004 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
265460 2005 AG12 06/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
265461 2005 AX13 07/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
265462 2005 AQ14 01/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
265463 2005 AS19 06/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
265464 2005 AC34 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
265465 2005 AZ36 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
265466 2005 AH39 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
265467 2005 AN49 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265468 2005 AG55 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
265469 2005 AA57 15/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
265470 2005 AB60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
265471 2005 AE62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
265472 2005 AC64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
265473 2005 BL9 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
265474 2005 BB14 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265475 2005 BA18 16/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
265476 2005 BE19 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
265477 2005 BD25 17/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
265478 2005 CK17 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
265479 2005 CG64 09/02/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
265480 2005 CQ64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
265481 2005 CR69 14/02/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
265482 2005 EE 01/03/2005 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
265483 2005 EC5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
265484 2005 EF9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
265485 2005 EP42 02/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
265486 2005 EV120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
265487 2005 EU124 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
265488 2005 EQ195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
265489 2005 EC253 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
265490 Szabados 2005 GW 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
265491 2005 GF11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
265492 2005 GA13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
265493 2005 GE20 02/04/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265494 2005 GZ51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
265495 2005 GC89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
265496 2005 GX98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
265497 2005 GB142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
265498 2005 GH151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
265499 2005 GH176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
265500 2005 JZ 03/05/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL