Danh sách tiểu hành tinh/266001–266100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266001 2006 DC136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266002 2006 DW161 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
266003 2006 DJ188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266004 2006 DJ195 28/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
266005 2006 DN196 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
266006 2006 DU201 20/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
266007 2006 EX4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266008 2006 EU14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266009 2006 EH24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266010 2006 EW33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266011 2006 EU34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266012 2006 EZ35 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266013 2006 EN36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266014 2006 EB39 04/03/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
266015 2006 EC42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266016 2006 EW46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
266017 2006 EQ55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266018 2006 EW59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266019 2006 EV70 09/03/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
266020 2006 ER71 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266021 2006 FZ10 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266022 2006 FM11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266023 2006 FG35 23/03/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
266024 2006 FF38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266025 2006 FX45 25/03/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
266026 2006 FA48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
266027 2006 FC48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
266028 2006 FQ49 25/03/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
266029 2006 FA51 24/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
266030 2006 GL25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266031 2006 GL39 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
266032 2006 GT39 02/04/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
266033 2006 GW42 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
266034 2006 GY44 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
266035 2006 GJ53 06/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
266036 2006 HY12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
266037 2006 HW18 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266038 2006 HC19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266039 2006 HR56 19/04/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
266040 2006 HM69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266041 2006 HD109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266042 2006 HV119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266043 2006 HM129 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
266044 2006 JB7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
266045 2006 JU43 05/05/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
266046 2006 KG57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
266047 2006 KA69 20/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
266048 2006 KB87 27/05/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266049 2006 KL99 27/05/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
266050 2006 KL107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
266051 Hannawieser 2006 NB 01/07/2006 Winterthur M. Griesser 5,2 km MPC · JPL
266052 2006 PB2 12/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
266053 2006 QJ27 19/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
266054 2006 QW50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266055 2006 QN59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
266056 2006 QO83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
266057 2006 QG97 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266058 2006 QX100 25/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 940 m MPC · JPL
266059 2006 QC112 22/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
266060 2006 QA131 20/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
266061 2006 QM135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
266062 2006 QL144 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
266063 2006 QP147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
266064 2006 QL153 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266065 2006 QM158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
266066 2006 RQ5 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
266067 2006 RY9 13/09/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
266068 2006 RX10 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
266069 2006 RC11 12/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
266070 2006 RK19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266071 2006 RL39 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266072 2006 RD52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266073 2006 RN53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
266074 2006 RV62 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
266075 2006 RR91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266076 2006 RQ95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266077 2006 RP96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266078 2006 RC97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266079 2006 RG101 14/09/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
266080 2006 RQ101 14/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
266081 Villyket 2006 RP109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 730 m MPC · JPL
266082 2006 RR121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
266083 2006 SZ4 16/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
266084 2006 SN6 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266085 2006 SX7 16/09/2006 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
266086 2006 SA21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
266087 2006 SP22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
266088 2006 SB27 16/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
266089 2006 SG33 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266090 2006 SJ35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266091 2006 SP52 19/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
266092 2006 SM53 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
266093 2006 SB56 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266094 2006 SO59 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
266095 2006 SG60 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266096 2006 ST67 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266097 2006 SE75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266098 2006 SK78 19/09/2006 Antares ARO 940 m MPC · JPL
266099 2006 SO93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266100 2006 SG97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL