Danh sách tiểu hành tinh/265601–265700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265601 2005 RP30 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
265602 2005 RE45 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
265603 2005 RW51 13/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
265604 2005 SK6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265605 2005 SZ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265606 2005 SA12 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265607 2005 SW27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265608 2005 SU32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265609 2005 SU46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
265610 2005 SY46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265611 2005 SE48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265612 2005 SK49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265613 2005 SL69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265614 2005 SL79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265615 2005 SY88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265616 2005 SC91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265617 2005 ST96 25/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
265618 2005 SS117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265619 2005 SQ119 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
265620 2005 SJ132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265621 2005 SR134 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
265622 2005 SJ138 25/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
265623 2005 SA143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265624 2005 SE151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265625 2005 SC159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265626 2005 SL170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
265627 2005 SN189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
265628 2005 SB201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265629 2005 SL216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
265630 2005 SG220 29/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265631 2005 SY221 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265632 2005 SQ222 29/09/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
265633 2005 SE223 28/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265634 2005 SZ269 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
265635 2005 SH289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265636 2005 SJ289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265637 2005 SV289 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
265638 2005 TE22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
265639 2005 TA24 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265640 2005 TF25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
265641 2005 TD39 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
265642 2005 TS42 03/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
265643 2005 TM63 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
265644 2005 TZ63 06/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265645 2005 TP72 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
265646 2005 TQ75 03/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265647 2005 TH98 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265648 2005 TX103 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265649 2005 TK105 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
265650 2005 TD118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265651 2005 TC121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265652 2005 TK121 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
265653 2005 TP132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265654 2005 TE133 08/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265655 2005 TU135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265656 2005 TK143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265657 2005 TX145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
265658 2005 TZ176 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
265659 2005 TK186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265660 2005 TH191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265661 2005 UB 21/10/2005 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
265662 2005 UG9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265663 2005 UZ16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265664 2005 UF23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265665 2005 UQ24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265666 2005 UT28 23/03/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
265667 2005 UZ28 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265668 2005 UQ37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
265669 2005 UB50 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
265670 2005 UQ51 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
265671 2005 UD53 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
265672 2005 UL53 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265673 2005 UQ53 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
265674 2005 UT55 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
265675 2005 UZ57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
265676 2005 UO58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265677 2005 UB67 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
265678 2005 UY67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265679 2005 UJ70 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
265680 2005 UK73 23/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
265681 2005 UO75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
265682 2005 UX77 25/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
265683 2005 UG79 25/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
265684 2005 UF88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265685 2005 UX96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
265686 2005 UX98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265687 2005 UW101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265688 2005 UR107 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265689 2005 UX115 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
265690 2005 UO116 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
265691 2005 UT123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265692 2005 UN126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
265693 2005 UQ126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265694 2005 UX127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
265695 2005 UJ131 24/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
265696 2005 UG146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
265697 2005 UC151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
265698 2005 UR152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
265699 2005 UO153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265700 2005 UX155 26/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL