Danh sách tiểu hành tinh/265201–265300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
265201 2004 BV99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265202 2004 BN102 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265203 2004 BB105 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265204 2004 BE107 28/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
265205 2004 BH108 28/01/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
265206 2004 BO109 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265207 2004 BR109 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265208 2004 BV111 30/01/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
265209 2004 BL118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265210 2004 BR121 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
265211 2004 BY148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265212 2004 CE 02/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265213 2004 CJ18 10/02/2004 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
265214 2004 CL18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265215 2004 CO21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265216 2004 CK27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265217 2004 CU31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
265218 2004 CA34 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265219 2004 CW53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
265220 2004 CH70 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265221 2004 CX71 13/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
265222 2004 CF77 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
265223 2004 CE79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
265224 2004 CE100 15/02/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
265225 2004 CZ104 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
265226 2004 CC115 11/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
265227 2004 CO118 11/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
265228 2004 CM129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
265229 2004 DE1 17/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
265230 2004 DZ11 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
265231 2004 DT18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
265232 2004 DE22 17/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
265233 2004 DL25 20/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
265234 2004 DZ25 16/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265235 2004 DH26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
265236 2004 DE36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
265237 2004 DE51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265238 2004 DO51 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
265239 2004 DV61 27/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
265240 2004 EM13 11/03/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
265241 2004 ES15 12/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
265242 2004 EG21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265243 2004 EE23 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
265244 2004 EK23 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
265245 2004 EO28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
265246 2004 EB37 13/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
265247 2004 EK38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265248 2004 EP39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265249 2004 ES40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
265250 2004 EW40 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
265251 2004 ED46 15/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
265252 2004 EG47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
265253 2004 EB66 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265254 2004 ES66 14/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265255 2004 EN67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265256 2004 ES74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265257 2004 EB76 15/03/2004 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
265258 2004 ED76 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
265259 2004 EW82 13/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
265260 2004 EK90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265261 2004 EF94 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
265262 2004 EL95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
265263 2004 FT3 19/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
265264 2004 FO7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265265 2004 FT21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
265266 2004 FO23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265267 2004 FU25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265268 2004 FL27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
265269 2004 FC36 16/03/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
265270 2004 FL37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
265271 2004 FT38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265272 2004 FF41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
265273 2004 FP41 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
265274 2004 FL45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
265275 2004 FP48 18/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
265276 2004 FE50 18/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
265277 2004 FD52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
265278 2004 FP69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
265279 2004 FE70 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
265280 2004 FU80 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265281 2004 FY82 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
265282 2004 FB94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
265283 2004 FL124 27/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
265284 2004 FY124 27/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
265285 2004 FY134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
265286 2004 FT136 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
265287 2004 FR145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
265288 2004 GP4 11/04/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
265289 2004 GO31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
265290 2004 GV32 12/04/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
265291 2004 GG37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
265292 2004 GC38 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
265293 2004 GL38 15/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
265294 2004 GO51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
265295 2004 GO56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
265296 2004 GM57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
265297 2004 GY58 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
265298 2004 GH59 12/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
265299 2004 GK60 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
265300 2004 GB74 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL