Danh sách tiểu hành tinh/266201–266300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266201 2006 WZ17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
266202 2006 WO20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
266203 2006 WJ28 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
266204 2006 WS56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266205 2006 WR58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
266206 2006 WA68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266207 2006 WY86 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
266208 2006 WW93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266209 2006 WP96 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266210 2006 WE103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266211 2006 WL135 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
266212 2006 WH150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
266213 2006 WV153 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266214 2006 WV154 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266215 2006 WR157 22/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266216 2006 WV171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266217 2006 WS184 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266218 2006 WD189 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266219 2006 WP195 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266220 2006 WU198 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
266221 2006 WA200 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266222 2006 WD200 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266223 2006 WJ200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
266224 2006 WS202 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
266225 2006 WW202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266226 2006 WF205 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266227 2006 XR 09/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
266228 2006 XU4 13/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
266229 2006 XC8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
266230 2006 XM12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266231 2006 XK15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266232 2006 XO17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266233 2006 XQ19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266234 2006 XJ22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
266235 2006 XB23 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266236 2006 XY24 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266237 2006 XK37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266238 2006 XZ39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
266239 2006 XT40 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266240 2006 XY46 13/12/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266241 2006 XD51 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266242 2006 XT52 14/12/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
266243 2006 XB57 13/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266244 2006 XX60 15/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266245 2006 XV63 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266246 2006 XH70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266247 2006 XX70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266248 2006 XN73 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
266249 2006 YM1 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266250 2006 YO1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266251 2006 YE2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
266252 2006 YE3 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266253 2006 YB4 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266254 2006 YZ8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266255 2006 YB9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266256 2006 YO16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266257 2006 YA19 24/12/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266258 2006 YD19 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266259 2006 YK36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266260 2006 YM36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266261 2006 YD37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266262 2006 YY41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
266263 2006 YG43 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266264 2006 YC47 22/12/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
266265 2007 AY3 08/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
266266 2007 AL6 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266267 2007 AX9 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266268 2007 AE11 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266269 2007 AM14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266270 2007 AZ15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
266271 2007 AE16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266272 2007 AN16 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266273 2007 AX16 15/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266274 2007 AH20 10/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
266275 2007 AS22 10/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266276 2007 AX23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
266277 2007 AG24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266278 2007 BO2 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266279 2007 BD4 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
266280 2007 BE4 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
266281 2007 BK6 17/01/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
266282 2007 BA7 18/01/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266283 2007 BK11 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
266284 2007 BO14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266285 2007 BW14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266286 2007 BQ19 21/01/2007 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
266287 2007 BU29 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
266288 2007 BM31 26/01/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,1 km MPC · JPL
266289 2007 BQ31 21/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
266290 2007 BL36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
266291 2007 BF42 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266292 2007 BV43 24/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266293 2007 BB44 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266294 2007 BW45 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
266295 2007 BR47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266296 2007 BZ52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266297 2007 BN70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266298 2007 BB75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266299 2007 BK78 24/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266300 2007 BN90 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,8 km MPC · JPL