Danh sách tiểu hành tinh/264801–264900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264801 2002 OW29 21/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264802 2002 OQ33 22/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
264803 2002 OX33 22/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
264804 2002 PY1 04/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
264805 2002 PP4 04/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
264806 2002 PP9 05/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264807 2002 PB27 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
264808 2002 PY31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264809 2002 PX45 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264810 2002 PS59 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264811 2002 PD81 13/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
264812 2002 PW91 14/08/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
264813 2002 PS114 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264814 2002 PT120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264815 2002 PM129 15/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
264816 2002 PJ134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264817 2002 PL135 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
264818 2002 PX135 14/08/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
264819 2002 PE137 15/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
264820 2002 PF151 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264821 2002 PV153 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
264822 2002 PH156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,1 km MPC · JPL
264823 2002 PF161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
264824 2002 PR161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
264825 2002 PC175 11/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
264826 2002 PE177 11/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
264827 2002 PV178 15/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
264828 2002 PS187 08/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
264829 2002 QV 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
264830 2002 QZ7 19/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264831 2002 QY11 26/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
264832 2002 QR13 26/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
264833 2002 QZ23 28/08/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
264834 2002 QL31 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
264835 2002 QD36 29/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
264836 2002 QP48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
264837 2002 QF49 27/08/2002 Palomar R. Matson 940 m MPC · JPL
264838 2002 QB58 28/08/2002 Palomar R. Matson 4,8 km MPC · JPL
264839 2002 QY62 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264840 2002 QM70 18/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
264841 2002 QO82 16/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
264842 2002 QZ93 17/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
264843 2002 QT97 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
264844 2002 QW97 18/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
264845 2002 QV106 17/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
264846 2002 QW107 27/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
264847 2002 QB110 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
264848 2002 QE132 16/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
264849 2002 RD10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264850 2002 RP11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
264851 2002 RG46 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
264852 2002 RS50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264853 2002 RA55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
264854 2002 RF72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264855 2002 RW76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264856 2002 RF81 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264857 2002 RS82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264858 2002 RH113 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
264859 2002 RU115 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264860 2002 RR119 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264861 2002 RK126 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 840 m MPC · JPL
264862 2002 RM131 11/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
264863 2002 RN143 11/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
264864 2002 RZ155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264865 2002 RT165 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
264866 2002 RL166 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264867 2002 RP185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
264868 2002 RJ200 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264869 2002 RN206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264870 2002 RH219 15/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
264871 2002 RK224 13/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
264872 2002 RJ226 14/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
264873 2002 RM235 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,3 km MPC · JPL
264874 2002 RM240 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
264875 2002 RW243 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
264876 2002 RB248 15/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264877 2002 RE255 15/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
264878 2002 RS255 04/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
264879 2002 RV255 04/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264880 2002 RU272 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264881 2002 SU26 29/09/2002 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
264882 2002 SN38 30/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264883 2002 SB39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264884 2002 SB56 30/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264885 2002 SY56 30/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264886 2002 SJ57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
264887 2002 SY59 16/09/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
264888 2002 SH61 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264889 2002 SH63 16/09/2002 Palomar R. Matson 730 m MPC · JPL
264890 2002 TL5 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264891 2002 TX5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
264892 2002 TW12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264893 2002 TR13 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264894 2002 TR23 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264895 2002 TH42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264896 2002 TW46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264897 2002 TP47 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
264898 2002 TW56 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264899 2002 TX60 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264900 2002 TK64 04/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL