Danh sách tiểu hành tinh/263301–263400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263301 2008 CZ17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263302 2008 CO18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263303 2008 CS18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263304 2008 CG20 06/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
263305 2008 CG23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263306 2008 CH25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263307 2008 CN25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263308 2008 CQ25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
263309 2008 CU27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263310 2008 CL30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263311 2008 CX31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263312 2008 CR34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263313 2008 CD36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263314 2008 CG38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
263315 2008 CQ39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
263316 2008 CZ39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263317 2008 CB42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
263318 2008 CE43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263319 2008 CT43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263320 2008 CV44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263321 2008 CV45 02/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
263322 2008 CV47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
263323 2008 CN49 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263324 2008 CK50 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263325 2008 CD51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263326 2008 CT51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263327 2008 CX55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263328 2008 CU61 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263329 2008 CZ65 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263330 2008 CZ67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263331 2008 CY71 09/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
263332 2008 CS73 06/02/2008 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
263333 2008 CA74 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263334 2008 CJ77 06/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263335 2008 CW77 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263336 2008 CC83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263337 2008 CG85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263338 2008 CG86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
263339 2008 CK86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263340 2008 CA88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
263341 2008 CH89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
263342 2008 CQ91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263343 2008 CW97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263344 2008 CM99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263345 2008 CP108 09/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263346 2008 CW109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
263347 2008 CS110 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263348 2008 CR115 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263349 2008 CN117 11/02/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 960 m MPC · JPL
263350 2008 CN121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263351 2008 CU131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263352 2008 CV131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263353 2008 CE133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263354 2008 CZ135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263355 2008 CG140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263356 2008 CQ142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263357 2008 CR142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263358 2008 CX142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263359 2008 CB146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263360 2008 CK147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263361 2008 CU152 09/02/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
263362 2008 CC155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
263363 2008 CM157 09/02/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
263364 2008 CO157 09/02/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
263365 2008 CW158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263366 2008 CY158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
263367 2008 CZ158 09/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
263368 2008 CE160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263369 2008 CQ163 10/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263370 2008 CT163 10/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
263371 2008 CE166 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263372 2008 CM166 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
263373 2008 CG168 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
263374 2008 CN172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263375 2008 CH175 06/02/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
263376 2008 CB179 06/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263377 2008 CR180 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
263378 2008 CL181 13/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263379 2008 CN181 13/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
263380 2008 CN184 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263381 2008 CD188 03/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263382 2008 CM192 03/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263383 2008 CR194 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
263384 2008 CF198 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263385 2008 CH200 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
263386 2008 CW203 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263387 2008 CM204 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
263388 2008 CA205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263389 2008 CR210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263390 2008 CP215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263391 2008 DA 16/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,4 km MPC · JPL
263392 2008 DH1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263393 2008 DX4 28/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
263394 2008 DY6 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
263395 2008 DL7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
263396 2008 DS10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263397 2008 DF13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
263398 2008 DA15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
263399 2008 DO16 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263400 2008 DR16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL