Danh sách tiểu hành tinh/263401–263500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263401 2008 DE17 26/02/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
263402 2008 DO18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263403 2008 DD24 27/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263404 2008 DT25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
263405 2008 DE26 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
263406 2008 DM26 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263407 2008 DQ26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263408 2008 DY26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263409 2008 DO34 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263410 2008 DY35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
263411 2008 DO36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
263412 2008 DR37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263413 2008 DM38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263414 2008 DE42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263415 2008 DB44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
263416 2008 DT44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263417 2008 DN45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
263418 2008 DS45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263419 2008 DE47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
263420 2008 DL47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263421 2008 DC49 29/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
263422 2008 DK50 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263423 2008 DO52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
263424 2008 DV54 28/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
263425 2008 DB57 27/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
263426 2008 DN65 28/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263427 2008 DQ65 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263428 2008 DD67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263429 2008 DO67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263430 2008 DH68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263431 2008 DY68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263432 2008 DA69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263433 2008 DB69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263434 2008 DK70 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263435 2008 DP70 27/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263436 2008 DB74 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
263437 2008 DW75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263438 2008 DO78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263439 2008 DW78 28/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
263440 2008 DF79 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
263441 2008 DP79 29/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263442 2008 DE83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263443 2008 DR83 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263444 2008 DY86 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263445 2008 DZ86 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263446 2008 DK88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263447 2008 EA1 01/03/2008 Kachina J. Hobart 1,2 km MPC · JPL
263448 2008 EG1 03/03/2008 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
263449 2008 EY1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263450 2008 ET2 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263451 2008 EL4 02/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263452 2008 EE6 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
263453 2008 EZ6 04/03/2008 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
263454 2008 EA12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263455 2008 ER14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263456 2008 ER15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263457 2008 EX16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263458 2008 EG17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263459 2008 EL22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
263460 2008 EM22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
263461 2008 EK29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263462 2008 EO34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263463 2008 EP34 02/03/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
263464 2008 ET35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263465 2008 EL42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263466 2008 EF43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
263467 2008 EM48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263468 2008 EG53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
263469 2008 EX57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263470 2008 EX59 08/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
263471 2008 ET66 23/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263472 2008 ES67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263473 2008 EZ67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
263474 2008 EL71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263475 2008 EK73 07/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
263476 2008 EZ75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
263477 2008 EH77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263478 2008 EM77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263479 2008 EF78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263480 2008 EP79 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263481 2008 EF80 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263482 2008 EJ80 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263483 2008 EC83 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
263484 2008 EJ83 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
263485 2008 ER84 11/03/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
263486 2008 EY86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263487 2008 EV87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263488 2008 EE89 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
263489 2008 EJ89 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
263490 2008 EK92 03/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
263491 2008 EY93 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263492 2008 EY94 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263493 2008 EX96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263494 2008 EP100 03/03/2008 Lulin LUSS 5,0 km MPC · JPL
263495 2008 EV100 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263496 2008 EY103 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263497 2008 EW105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263498 2008 EY106 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
263499 2008 ET116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263500 2008 EV118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL