Danh sách tiểu hành tinh/262401–262500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262401 2006 UU12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262402 2006 UX13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
262403 2006 UE18 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
262404 2006 UV19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262405 2006 UX20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
262406 2006 UO21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262407 2006 UE22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
262408 2006 UE23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
262409 2006 US33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262410 2006 UF42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262411 2006 UN42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262412 2006 UG43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262413 2006 UQ44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262414 2006 UB45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262415 2006 UF45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262416 2006 UJ51 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
262417 2006 UD60 19/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
262418 Samofalov 2006 UV61 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,1 km MPC · JPL
262419 Suzaka 2006 UK63 20/10/2006 Nyukasa Y. Sorimachi, A. Nakajima 2,5 km MPC · JPL
262420 2006 US68 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
262421 2006 UP69 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262422 2006 UN70 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262423 2006 UR70 16/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262424 2006 UK71 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262425 2006 UU72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262426 2006 UT75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
262427 2006 UG76 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
262428 2006 UL76 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262429 2006 UV79 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262430 2006 UK80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262431 2006 UU81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262432 2006 UZ81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262433 2006 UD83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262434 2006 UQ83 17/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262435 2006 UW86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
262436 2006 UG88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
262437 2006 UD89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262438 2006 UK89 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262439 2006 UA90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262440 2006 US90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262441 2006 UB91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262442 2006 UD92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262443 2006 UM95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262444 2006 UP97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262445 2006 UW100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262446 2006 UP106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262447 2006 UF107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262448 2006 UT107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262449 2006 UE108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262450 2006 UJ108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
262451 2006 UC109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262452 2006 UG110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262453 2006 UE113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262454 2006 UE118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262455 2006 UB123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262456 2006 UQ124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262457 2006 UB126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262458 2006 UP126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262459 2006 UG128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262460 2006 UX128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262461 2006 UP129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262462 2006 UF138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262463 2006 UU139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262464 2006 UF141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262465 2006 UR145 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262466 2006 UL146 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
262467 2006 UR149 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262468 2006 UO151 20/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262469 2006 UT152 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262470 2006 UQ153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262471 2006 UC158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262472 2006 UG158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262473 2006 UH167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
262474 2006 UM173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262475 2006 UJ175 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262476 2006 UM175 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262477 2006 UQ181 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
262478 2006 UP182 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262479 2006 UQ182 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262480 2006 UV192 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262481 2006 UD194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262482 2006 UN195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262483 2006 UG196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262484 2006 UV196 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262485 2006 UZ196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262486 2006 UJ200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262487 2006 US200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262488 2006 UP202 22/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262489 2006 US203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262490 2006 UT207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262491 2006 UV210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262492 2006 UA212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262493 2006 UY212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262494 2006 UQ218 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262495 2006 UK226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262496 2006 US226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262497 2006 UA227 20/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262498 2006 UM232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
262499 2006 UF236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262500 2006 UF240 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL