Danh sách tiểu hành tinh/262501–262600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262501 2006 UB241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262502 2006 UM255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262503 2006 UR256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262504 2006 UN257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
262505 2006 UY257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262506 2006 UF259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
262507 2006 UU263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262508 2006 UQ264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262509 2006 UR264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262510 2006 UD267 27/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
262511 2006 UZ268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262512 2006 UP269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262513 2006 UJ271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262514 2006 US272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262515 2006 UG276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
262516 2006 UR277 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
262517 2006 UH279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262518 2006 UN279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262519 2006 UN281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262520 2006 UR281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
262521 2006 UD284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262522 2006 UJ284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262523 2006 UJ289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262524 2006 UU290 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262525 2006 UV312 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
262526 2006 UD321 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
262527 2006 UN327 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262528 2006 UK328 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
262529 2006 UJ329 23/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
262530 2006 UT329 29/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
262531 2006 UV329 30/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262532 2006 UK331 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262533 2006 UC338 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262534 2006 UF338 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262535 2006 UK340 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262536 Nowikow 2006 UJ349 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos 940 m MPC · JPL
262537 2006 UG357 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262538 2006 VF 01/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
262539 2006 VA4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262540 2006 VF6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262541 2006 VR6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262542 2006 VU6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262543 2006 VJ8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262544 2006 VS8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262545 2006 VU8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262546 2006 VN9 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262547 2006 VP9 11/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
262548 2006 VR9 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262549 2006 VW14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262550 2006 VF16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262551 2006 VZ17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262552 2006 VB18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262553 2006 VQ19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262554 2006 VR22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262555 2006 VL23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262556 2006 VL24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262557 2006 VT25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262558 2006 VP26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262559 2006 VZ26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262560 2006 VC27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262561 2006 VL28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262562 2006 VN28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262563 2006 VE29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262564 2006 VG30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
262565 2006 VH30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
262566 2006 VE31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262567 2006 VT33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262568 2006 VS35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262569 2006 VW41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262570 2006 VJ43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262571 2006 VK43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262572 2006 VH49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262573 2006 VZ57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262574 2006 VH60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262575 2006 VS63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262576 2006 VQ64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262577 2006 VQ67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262578 2006 VW67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262579 2006 VH68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262580 2006 VQ71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262581 2006 VU73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262582 2006 VB74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
262583 2006 VQ78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262584 2006 VP81 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 5,1 km MPC · JPL
262585 2006 VA83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262586 2006 VJ86 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262587 2006 VD95 15/11/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,0 km MPC · JPL
262588 2006 VZ95 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262589 2006 VL96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262590 2006 VH98 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
262591 2006 VX100 11/11/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
262592 2006 VY100 11/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262593 2006 VK102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
262594 2006 VP104 13/11/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
262595 2006 VK111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262596 2006 VL114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262597 2006 VF116 14/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
262598 2006 VH116 14/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
262599 2006 VC118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262600 2006 VV120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL