Danh sách tiểu hành tinh/262001–262100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262001 2006 QB53 23/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
262002 2006 QE57 23/08/2006 Mauna Kea D. D. Balam 11 km MPC · JPL
262003 2006 QE60 20/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
262004 2006 QZ60 21/08/2006 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
262005 2006 QL63 24/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
262006 2006 QH73 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262007 2006 QG77 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262008 2006 QK78 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262009 2006 QP78 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262010 2006 QS79 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
262011 2006 QH80 24/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262012 2006 QZ80 24/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262013 2006 QN82 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
262014 2006 QO84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262015 2006 QR87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262016 2006 QP95 16/08/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
262017 2006 QS95 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262018 2006 QN98 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262019 2006 QQ98 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262020 2006 QL99 23/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
262021 2006 QV104 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
262022 2006 QO106 28/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262023 2006 QP109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262024 2006 QP110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
262025 2006 QH111 28/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,7 km MPC · JPL
262026 2006 QT111 22/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262027 2006 QA115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
262028 2006 QG120 29/08/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
262029 2006 QH121 29/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
262030 2006 QE123 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262031 2006 QD131 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262032 2006 QD132 22/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
262033 2006 QZ132 23/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
262034 2006 QD133 23/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
262035 2006 QD134 24/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
262036 2006 QD141 18/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262037 2006 QD142 18/08/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
262038 2006 QT142 30/08/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
262039 2006 QL149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
262040 2006 QS149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
262041 2006 QG157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262042 2006 QS157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262043 2006 QE159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262044 2006 QD161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262045 2006 QT164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
262046 2006 QD176 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
262047 2006 QN182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 710 m MPC · JPL
262048 2006 QS182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262049 2006 QU182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
262050 2006 QJ184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262051 2006 RP6 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262052 2006 RX7 12/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
262053 2006 RA8 12/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262054 2006 RB8 12/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
262055 2006 RC16 14/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262056 2006 RK18 14/09/2006 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
262057 2006 RM20 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262058 2006 RJ27 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262059 2006 RJ31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262060 2006 RO34 13/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262061 2006 RX34 14/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262062 2006 RK37 12/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
262063 2006 RM41 14/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262064 2006 RD42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262065 2006 RH43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
262066 2006 RF44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262067 2006 RY44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262068 2006 RV47 14/09/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262069 2006 RD49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262070 2006 RJ49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262071 2006 RY49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262072 2006 RL50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262073 2006 RW53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262074 2006 RR54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262075 2006 RE55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262076 2006 RV55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262077 2006 RN61 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
262078 2006 RC63 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262079 2006 RF64 12/09/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
262080 2006 RF65 14/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
262081 2006 RU65 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262082 2006 RE68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262083 2006 RK68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262084 2006 RP69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262085 2006 RK75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262086 2006 RT75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262087 2006 RE76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262088 2006 RW76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262089 2006 RG78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262090 2006 RO78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262091 2006 RY79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262092 2006 RP86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262093 2006 RT86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262094 2006 RF88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262095 2006 RG88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262096 2006 RL89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262097 2006 RO89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262098 2006 RD91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262099 2006 RD92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262100 2006 RG93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL