Danh sách tiểu hành tinh/261901–262000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261901 2006 HW82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
261902 2006 HZ86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
261903 2006 HG89 19/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
261904 2006 HN152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
261905 2006 JW16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261906 2006 JG30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
261907 2006 JZ43 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
261908 2006 JK48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
261909 2006 JW49 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261910 2006 JP58 08/05/2006 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
261911 2006 JA81 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
261912 2006 KS2 18/05/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
261913 2006 KE6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
261914 2006 KX8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
261915 2006 KM14 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
261916 2006 KW15 20/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261917 2006 KH23 23/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
261918 2006 KL23 23/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
261919 2006 KF31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
261920 2006 KK51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261921 2006 KR51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
261922 2006 KW69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
261923 2006 KY77 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261924 2006 KO99 27/05/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
261925 2006 KW99 24/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261926 2006 KL100 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
261927 2006 KU111 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
261928 2006 KN115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261929 2006 KT120 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
261930 Moorhead 2006 KF138 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 980 m MPC · JPL
261931 2006 ML1 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261932 2006 MU1 19/06/2006 Wrightwood J. W. Young 720 m MPC · JPL
261933 2006 MS3 16/06/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261934 2006 MK8 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261935 2006 OM2 18/07/2006 Lulin Observatory LUSS 720 m MPC · JPL
261936 Liulin 2006 OR2 19/07/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,1 km MPC · JPL
261937 2006 OD4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261938 2006 OB5 21/07/2006 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
261939 2006 OP7 18/07/2006 Lulin LUSS 2,0 km MPC · JPL
261940 2006 OD9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261941 2006 OR10 21/07/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
261942 2006 OB11 20/07/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
261943 2006 ON11 20/07/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
261944 2006 OR13 25/07/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
261945 2006 OF16 26/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
261946 2006 OF19 20/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
261947 2006 OY20 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
261948 2006 PS1 11/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261949 2006 PK2 12/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
261950 2006 PV4 11/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261951 2006 PJ5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
261952 2006 PD6 12/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
261953 2006 PK8 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261954 2006 PS9 13/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
261955 2006 PW10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261956 2006 PQ11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261957 2006 PQ14 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261958 2006 PG15 15/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
261959 2006 PB16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261960 2006 PJ16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
261961 2006 PS19 13/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
261962 2006 PR20 15/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
261963 2006 PT25 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261964 2006 PU25 13/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
261965 2006 PQ26 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
261966 2006 PU29 12/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
261967 2006 PJ31 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261968 2006 PZ32 15/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
261969 2006 PP33 14/08/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
261970 2006 PR35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261971 2006 PV36 12/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
261972 2006 PG40 14/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
261973 2006 QG2 17/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
261974 2006 QZ3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
261975 2006 QD5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261976 2006 QJ10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
261977 2006 QV10 20/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
261978 2006 QR11 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
261979 2006 QY18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261980 2006 QJ19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261981 2006 QD20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
261982 2006 QF21 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
261983 2006 QA22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
261984 2006 QT23 22/08/2006 Wrightwood J. W. Young 890 m MPC · JPL
261985 2006 QH24 17/08/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
261986 2006 QU25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261987 2006 QR29 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
261988 2006 QU31 18/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
261989 2006 QO33 23/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 970 m MPC · JPL
261990 2006 QW34 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261991 2006 QJ35 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261992 2006 QL38 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
261993 2006 QV38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
261994 2006 QH39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
261995 2006 QQ40 16/08/2006 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
261996 2006 QB43 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261997 2006 QA45 19/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
261998 2006 QK47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261999 2006 QK49 21/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262000 2006 QM50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also