Danh sách tiểu hành tinh/261001–261100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261001 2005 SN95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261002 2005 SS95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261003 2005 SW95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261004 2005 SW96 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
261005 2005 SB97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261006 2005 ST98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261007 2005 SB100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261008 2005 SX101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261009 2005 SH102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261010 2005 SY103 25/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
261011 2005 SU104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261012 2005 SZ106 26/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261013 2005 SY107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261014 2005 SQ110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261015 2005 SV110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261016 2005 SZ110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261017 2005 SK111 26/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
261018 2005 SP118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
261019 2005 SZ119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261020 2005 SU120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261021 2005 SZ121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261022 2005 SE123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261023 2005 SU126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261024 2005 SN127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
261025 2005 SX127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261026 2005 SM129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261027 2005 SL130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261028 2005 SC131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261029 2005 SD133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261030 2005 SJ135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261031 2005 SH138 25/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
261032 2005 SS138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261033 2005 SU139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261034 2005 SG140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261035 2005 SU141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261036 2005 SF142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261037 2005 SR143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261038 2005 SV146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261039 2005 SZ146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
261040 2005 SJ147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261041 2005 SN148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261042 2005 SS149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261043 2005 SZ150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261044 2005 SB154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261045 2005 SB155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261046 2005 ST156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261047 2005 SC157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261048 2005 SZ157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261049 2005 SY165 28/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
261050 2005 SP169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261051 2005 SF173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261052 2005 SW173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
261053 2005 SM177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261054 2005 SW177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261055 2005 ST178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
261056 2005 SL180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
261057 2005 SS180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261058 2005 SH181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261059 2005 SJ181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261060 2005 ST185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261061 2005 SC187 29/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261062 2005 SV188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261063 2005 SA189 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
261064 2005 SD189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261065 2005 SP190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261066 2005 SM191 29/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
261067 2005 SL200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261068 2005 SA201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261069 2005 SY202 30/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
261070 2005 SX204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
261071 2005 SZ206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261072 2005 SX207 30/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
261073 2005 SJ208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261074 2005 SK209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
261075 2005 SM211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261076 2005 SC214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
261077 2005 SQ214 30/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261078 2005 SF217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261079 2005 SN219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261080 2005 SJ220 29/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
261081 2005 SH225 29/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
261082 2005 SP226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261083 2005 SK227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261084 2005 ST232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261085 2005 SB234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261086 2005 SD235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261087 2005 SN240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261088 2005 SY243 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261089 2005 SK244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261090 2005 SL246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261091 2005 SW246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261092 2005 SH251 24/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
261093 2005 ST251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
261094 2005 SC252 24/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
261095 2005 SD255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261096 2005 ST259 25/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261097 2005 SE261 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
261098 2005 SN262 23/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
261099 2005 SP262 23/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261100 2005 SO267 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL