Danh sách tiểu hành tinh/261801–261900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261801 2006 BP245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261802 2006 BO253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261803 2006 BJ261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261804 2006 BL261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261805 2006 BV263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261806 2006 BW263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261807 2006 BL267 26/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
261808 2006 BD270 30/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261809 2006 BS276 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261810 2006 BN277 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261811 2006 BN278 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261812 2006 BP278 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261813 2006 BW280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261814 2006 CX1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261815 2006 CC5 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261816 2006 CO6 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261817 2006 CX14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261818 2006 CJ15 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
261819 2006 CL25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261820 2006 CF34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261821 2006 CO45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261822 2006 CT48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
261823 2006 CY48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261824 2006 CC62 07/02/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,7 km MPC · JPL
261825 2006 CP62 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261826 2006 CO66 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
261827 2006 DN4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261828 2006 DD7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261829 2006 DV12 21/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261830 2006 DD14 22/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261831 2006 DP31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
261832 2006 DO38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261833 2006 DL47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
261834 2006 DZ50 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261835 2006 DB63 21/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261836 2006 DR63 27/02/2006 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
261837 2006 DZ63 20/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261838 2006 DD64 20/02/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
261839 2006 DS68 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
261840 2006 DZ72 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
261841 2006 DD87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261842 2006 DE93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
261843 2006 DD120 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261844 2006 DB135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
261845 2006 DO138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261846 2006 DZ138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261847 2006 DZ158 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
261848 2006 DP161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261849 2006 DM164 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
261850 2006 DX184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
261851 2006 DD186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261852 2006 DE201 27/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261853 2006 DP202 21/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261854 2006 DG205 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
261855 2006 DB213 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
261856 2006 ES19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261857 2006 EC36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261858 2006 EC39 04/03/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
261859 2006 EF43 04/03/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261860 2006 EA62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261861 2006 EU63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261862 2006 FZ3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261863 2006 FL6 23/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261864 2006 FF7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261865 2006 FF10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
261866 2006 FQ13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
261867 2006 FU13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
261868 2006 FP14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
261869 2006 FG38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261870 2006 FJ49 25/03/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
261871 2006 FR49 25/03/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
261872 2006 GF2 03/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
261873 2006 GA26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
261874 2006 GR30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
261875 2006 GF31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
261876 2006 GC32 06/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
261877 2006 GQ38 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
261878 2006 GR49 07/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
261879 2006 GO53 10/04/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
261880 2006 HD3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
261881 2006 HR5 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
261882 2006 HY6 18/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261883 2006 HD7 19/04/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
261884 2006 HQ10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
261885 2006 HD11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
261886 2006 HP15 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261887 2006 HE19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
261888 2006 HQ20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261889 2006 HP23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261890 2006 HO36 20/04/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
261891 2006 HJ44 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
261892 2006 HO44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
261893 2006 HG46 25/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
261894 2006 HK51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
261895 2006 HM51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
261896 2006 HU51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
261897 2006 HV56 19/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
261898 2006 HR69 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
261899 2006 HT72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
261900 2006 HY81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL