Danh sách tiểu hành tinh/262801–262900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262801 2006 YP52 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262802 2006 YU53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262803 2006 YZ53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
262804 2006 YE54 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262805 2006 YS54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262806 2006 YX54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262807 2007 AU 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262808 2007 AW 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262809 2007 AA5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
262810 2007 AR5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
262811 2007 AM7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262812 2007 AG8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
262813 2007 AN8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,3 km MPC · JPL
262814 2007 AR9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262815 2007 AA10 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262816 2007 AM10 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262817 2007 AJ14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262818 2007 AQ16 13/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
262819 2007 AQ17 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
262820 2007 AG18 08/01/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262821 2007 AH19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
262822 2007 AL19 15/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
262823 2007 AP19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
262824 2007 AB21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262825 2007 AD23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
262826 2007 AM23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
262827 2007 AN23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262828 2007 AN27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
262829 2007 AO27 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
262830 2007 AY28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262831 2007 AW29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262832 2007 BP 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
262833 2007 BD1 16/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262834 2007 BY1 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262835 2007 BE2 16/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262836 2007 BN3 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262837 2007 BP3 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
262838 2007 BM4 16/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
262839 2007 BF5 17/01/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262840 2007 BM5 17/01/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262841 2007 BB6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
262842 2007 BT6 17/01/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
262843 2007 BO8 16/01/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
262844 2007 BQ10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262845 2007 BL12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262846 2007 BX16 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262847 2007 BR17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
262848 2007 BT17 17/01/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262849 2007 BC19 18/01/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
262850 2007 BK19 21/01/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
262851 2007 BT19 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
262852 2007 BN20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
262853 2007 BF21 23/01/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
262854 2007 BQ30 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262855 2007 BS31 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262856 2007 BP33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262857 2007 BV33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262858 2007 BR34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262859 2007 BG35 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262860 2007 BS36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
262861 2007 BG38 24/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
262862 2007 BS38 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262863 2007 BY38 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
262864 2007 BG39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
262865 2007 BZ40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262866 2007 BD47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262867 2007 BH48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262868 2007 BS48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262869 2007 BD49 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262870 2007 BM50 23/01/2007 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
262871 2007 BB51 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262872 2007 BJ58 24/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
262873 2007 BR58 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262874 2007 BV58 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262875 2007 BD62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262876 Davidlynch 2007 BL73 21/01/2007 Nogales J.-C. Merlin 2,3 km MPC · JPL
262877 2007 BM74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
262878 2007 BV74 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
262879 2007 BC75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262880 2007 BT75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262881 2007 BE78 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262882 2007 BA80 24/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
262883 2007 CX1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262884 2007 CQ2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
262885 2007 CM5 07/02/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
262886 2007 CK7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262887 2007 CD10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262888 2007 CG13 06/02/2007 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
262889 2007 CW14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262890 2007 CJ17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
262891 2007 CM17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
262892 2007 CA20 06/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262893 2007 CP20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262894 2007 CU21 06/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
262895 2007 CB23 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262896 2007 CH25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262897 2007 CA30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
262898 2007 CX33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262899 2007 CF40 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262900 2007 CF42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL