Danh sách tiểu hành tinh/261701–261800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261701 2005 YR238 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261702 2005 YT251 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261703 2005 YL262 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261704 2005 YC270 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
261705 2005 YQ270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
261706 2005 YW272 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261707 2005 YV290 27/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261708 2006 AG2 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261709 2006 AZ3 06/01/2006 Mayhill iTelescope Obs. 5,0 km MPC · JPL
261710 2006 AB8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
261711 2006 AR8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261712 2006 AZ8 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
261713 2006 AH11 04/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261714 2006 AM11 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
261715 2006 AF16 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261716 2006 AH19 01/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261717 2006 AO19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261718 2006 AA22 05/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
261719 2006 AW22 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261720 2006 AC24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261721 2006 AD24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261722 2006 AD31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261723 2006 AF40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261724 2006 AP41 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261725 2006 AX41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261726 2006 AZ43 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
261727 2006 AN44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261728 2006 AS47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261729 2006 AJ49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261730 2006 AO52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261731 2006 AB59 04/01/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
261732 2006 AB65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261733 2006 AX66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261734 2006 AQ74 06/01/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
261735 2006 AG78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
261736 2006 AF82 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
261737 2006 AZ82 05/01/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
261738 2006 AD90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261739 2006 AH96 06/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261740 2006 AG98 01/01/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
261741 2006 AP100 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261742 2006 AL102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261743 2006 AM105 04/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
261744 2006 AS105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261745 2006 BO9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
261746 2006 BE10 19/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261747 2006 BM10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261748 2006 BS10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261749 2006 BA11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261750 2006 BP17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261751 2006 BD22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261752 2006 BX25 20/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261753 2006 BG30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261754 2006 BN30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261755 2006 BY32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261756 2006 BZ33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
261757 2006 BG43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261758 2006 BV44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
261759 2006 BM45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261760 2006 BU51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261761 2006 BU53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
261762 2006 BP55 19/01/2006 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 5,1 km MPC · JPL
261763 2006 BC56 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
261764 2006 BN59 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
261765 2006 BC60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261766 2006 BE61 22/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261767 2006 BS67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261768 2006 BZ67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261769 2006 BX78 23/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261770 2006 BJ81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261771 2006 BJ86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261772 2006 BW86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261773 2006 BX89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
261774 2006 BT96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
261775 2006 BU97 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261776 2006 BJ104 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261777 2006 BG109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261778 2006 BH113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
261779 2006 BQ121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
261780 2006 BE124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261781 2006 BG132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
261782 2006 BS144 23/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261783 2006 BB147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
261784 2006 BV147 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
261785 2006 BF149 23/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261786 2006 BQ151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261787 2006 BL153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261788 2006 BH158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261789 2006 BW158 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
261790 2006 BU164 26/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261791 2006 BM168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
261792 2006 BH179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
261793 2006 BO179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
261794 2006 BV183 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261795 2006 BO188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261796 2006 BH201 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261797 2006 BU207 31/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261798 2006 BV216 26/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261799 2006 BM219 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
261800 2006 BK238 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL