Danh sách tiểu hành tinh/261601–261700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261601 2005 XD60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261602 2005 XS67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261603 2005 XX67 05/12/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
261604 2005 XY72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261605 2005 XF87 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261606 2005 XL87 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
261607 2005 XD91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261608 2005 XD106 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
261609 2005 XH112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
261610 2005 XF113 07/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261611 2005 XQ114 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261612 2005 XX114 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261613 2005 XA115 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261614 2005 XJ115 05/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
261615 2005 YM5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261616 2005 YD10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261617 2005 YV12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261618 2005 YV13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261619 2005 YO14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261620 2005 YH18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261621 2005 YK22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261622 2005 YP22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261623 2005 YX22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
261624 2005 YB24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
261625 2005 YF26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261626 2005 YL27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261627 2005 YB31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261628 2005 YE33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261629 2005 YU34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
261630 2005 YS35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261631 2005 YD38 21/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261632 2005 YM38 21/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
261633 2005 YQ38 22/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261634 2005 YE41 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261635 2005 YC42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261636 2005 YN48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261637 2005 YD52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
261638 2005 YL53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261639 2005 YE55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261640 2005 YU65 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
261641 2005 YC68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261642 2005 YN69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261643 2005 YV74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261644 2005 YO79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261645 2005 YY79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261646 2005 YJ83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261647 2005 YQ89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261648 2005 YM92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261649 2005 YL93 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261650 2005 YS93 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
261651 2005 YO95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261652 2005 YF97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261653 2005 YB98 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261654 2005 YH99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261655 2005 YB103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261656 2005 YA106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261657 2005 YQ107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261658 2005 YS107 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261659 2005 YA108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261660 2005 YC111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261661 2005 YL113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
261662 2005 YA123 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
261663 2005 YL124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261664 2005 YL131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261665 2005 YR131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261666 2005 YM136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261667 2005 YW139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261668 2005 YN155 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
261669 2005 YR155 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261670 2005 YF162 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
261671 2005 YH163 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
261672 2005 YY166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
261673 2005 YG168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261674 2005 YJ168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261675 2005 YY173 25/12/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
261676 2005 YD180 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261677 2005 YY181 25/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261678 2005 YB186 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261679 2005 YP186 29/12/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
261680 2005 YC187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261681 2005 YX188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261682 2005 YZ189 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261683 2005 YL194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261684 2005 YJ196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261685 2005 YV201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261686 2005 YA207 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261687 2005 YA208 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261688 2005 YA209 22/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261689 2005 YH209 23/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
261690 Jodorowsky 2005 YU210 24/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 4,8 km MPC · JPL
261691 2005 YM211 28/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
261692 2005 YT213 29/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
261693 2005 YW213 29/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
261694 2005 YD215 31/12/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
261695 2005 YQ219 30/12/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
261696 2005 YH220 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
261697 2005 YS221 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261698 2005 YV225 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261699 2005 YS227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261700 2005 YC237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL