Danh sách tiểu hành tinh/261501–261600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261501 2005 WO28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261502 2005 WG29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261503 2005 WY30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261504 2005 WX35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
261505 2005 WN37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261506 2005 WG41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261507 2005 WX43 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261508 2005 WA46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261509 2005 WE46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
261510 2005 WY46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261511 2005 WJ51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261512 2005 WJ58 25/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261513 2005 WJ60 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
261514 2005 WJ61 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
261515 2005 WC65 20/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
261516 2005 WH66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
261517 2005 WL67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261518 2005 WW68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261519 2005 WP69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261520 2005 WO70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261521 2005 WP71 21/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261522 2005 WN74 28/11/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
261523 2005 WU75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261524 2005 WW80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261525 2005 WU81 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
261526 2005 WP82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261527 2005 WC84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261528 2005 WO86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261529 2005 WJ91 28/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
261530 2005 WN95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261531 2005 WM99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261532 2005 WT99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261533 2005 WK104 28/11/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
261534 2005 WF108 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261535 2005 WE113 25/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
261536 2005 WW115 30/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
261537 2005 WG116 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
261538 2005 WW119 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261539 2005 WR121 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
261540 2005 WM122 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261541 2005 WL123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
261542 2005 WH125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261543 2005 WU131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261544 2005 WR133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261545 2005 WB135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261546 2005 WD136 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261547 2005 WY138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261548 2005 WD141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261549 2005 WW141 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261550 2005 WK148 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261551 2005 WE149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261552 2005 WY150 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
261553 2005 WG152 29/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261554 2005 WQ152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261555 2005 WS152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261556 2005 WE154 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
261557 2005 WQ156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261558 2005 WM160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261559 2005 WM164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261560 2005 WA167 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261561 2005 WO168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261562 2005 WP168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261563 2005 WL170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261564 2005 WB171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261565 2005 WP172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261566 2005 WX175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261567 2005 WY176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261568 2005 WT177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261569 2005 WQ178 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261570 2005 WY186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261571 2005 WS188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261572 2005 WZ189 20/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261573 2005 WB191 21/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261574 2005 WA198 22/11/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
261575 2005 WK199 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261576 2005 WT199 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261577 2005 WT203 21/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
261578 2005 WM210 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261579 2005 XX3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261580 2005 XS4 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
261581 2005 XD8 06/12/2005 Gnosca S. Sposetti 2,5 km MPC · JPL
261582 2005 XE8 06/12/2005 Gnosca S. Sposetti 3,9 km MPC · JPL
261583 2005 XV10 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261584 2005 XH11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261585 2005 XC14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261586 2005 XL20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261587 2005 XH24 02/12/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
261588 2005 XK24 02/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
261589 2005 XK25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
261590 2005 XT27 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
261591 2005 XW27 01/12/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
261592 2005 XJ28 01/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261593 2005 XP32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261594 2005 XN43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261595 2005 XX46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261596 2005 XJ50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261597 2005 XU53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261598 2005 XS56 05/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
261599 2005 XO57 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261600 2005 XE59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL