Danh sách tiểu hành tinh/261301–261400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261301 2005 UX181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261302 2005 UV182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261303 2005 UZ182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261304 2005 UJ185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
261305 2005 US193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261306 2005 UJ196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261307 2005 UN196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261308 2005 UZ197 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261309 2005 UJ200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261310 2005 UM200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261311 2005 UQ202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261312 2005 UR203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261313 2005 UV203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261314 2005 UA204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
261315 2005 UN204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261316 2005 UA205 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261317 2005 UB205 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261318 2005 UC208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261319 2005 UW211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261320 2005 UX214 27/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
261321 2005 UH217 27/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261322 2005 UQ218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261323 2005 UR220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261324 2005 UX220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261325 2005 UN223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261326 2005 UX230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261327 2005 UR231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261328 2005 UO232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261329 2005 UD240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261330 2005 UU240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261331 2005 UL242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261332 2005 UP244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261333 2005 UJ246 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261334 2005 US246 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
261335 2005 UQ247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261336 2005 UC250 23/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
261337 2005 UR252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261338 2005 UB255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261339 2005 UX256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261340 2005 UN260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261341 2005 UC261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261342 2005 UE265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261343 2005 UP265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261344 2005 UT265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261345 2005 UB275 23/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
261346 2005 UO276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261347 2005 UP276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261348 2005 UA280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261349 2005 UY283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261350 2005 UF285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261351 2005 UB289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261352 2005 UZ289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261353 2005 UK290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261354 2005 UC292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261355 2005 UY294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261356 2005 UV304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261357 2005 US312 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
261358 2005 UP313 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
261359 2005 UE314 28/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261360 2005 UU315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261361 2005 UF319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261362 2005 UQ319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261363 2005 UW324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261364 2005 UC327 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261365 2005 UL329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261366 2005 UY329 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261367 2005 UN337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261368 2005 UX341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261369 2005 UZ341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261370 2005 UR342 28/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261371 2005 UU350 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261372 2005 UF353 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
261373 2005 UT353 29/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
261374 2005 UA354 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
261375 2005 UW356 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261376 2005 UN357 30/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
261377 2005 UJ358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
261378 2005 UH363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261379 2005 UW366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261380 2005 UC368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261381 2005 UP369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261382 2005 UB370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261383 2005 UX372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261384 2005 UR375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261385 2005 UF387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261386 2005 UE388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261387 2005 UF388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261388 2005 UF395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261389 2005 UK402 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261390 2005 UR403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
261391 2005 UH404 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
261392 2005 UJ413 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
261393 2005 UD415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261394 2005 UF415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261395 2005 UN438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261396 2005 US439 29/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
261397 2005 UW439 29/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
261398 2005 UG440 29/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261399 2005 UR441 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
261400 2005 UG445 31/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL