Danh sách tiểu hành tinh/261201–261300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261201 2005 TH167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261202 2005 TZ169 10/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261203 2005 TJ171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261204 2005 TO171 10/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
261205 2005 TO178 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261206 2005 TB182 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261207 2005 TV185 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261208 2005 TR187 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
261209 2005 TA189 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261210 2005 TF191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
261211 2005 TQ194 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261212 2005 TY194 03/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
261213 2005 UR4 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
261214 2005 UO7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,1 km MPC · JPL
261215 2005 UJ19 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
261216 2005 UT19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261217 2005 UF22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261218 2005 UL22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261219 2005 UN24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261220 2005 UA25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261221 2005 UN25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261222 2005 UF26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261223 2005 UO26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261224 2005 UZ26 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
261225 2005 UU27 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261226 2005 UQ30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261227 2005 UV30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261228 2005 UY32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261229 2005 UF35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261230 2005 UA37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261231 2005 UH37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261232 2005 UE39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261233 2005 UZ39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261234 2005 UY43 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261235 2005 UC46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261236 2005 UK47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261237 2005 UZ48 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
261238 2005 UU49 23/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
261239 2005 UG50 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
261240 2005 UP51 23/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
261241 2005 UU51 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
261242 2005 UV52 23/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
261243 2005 UX52 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261244 2005 UB54 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261245 2005 UL59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261246 2005 UA60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
261247 2005 UZ63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
261248 2005 UT67 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
261249 2005 UR72 23/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261250 2005 UP75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
261251 2005 UW80 25/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
261252 2005 UW81 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261253 2005 UW82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261254 2005 UG83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261255 2005 UA85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261256 2005 UF86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261257 2005 UO86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261258 2005 UA87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261259 2005 UK88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261260 2005 UL91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261261 2005 UT94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261262 2005 UE98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261263 2005 UT98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261264 2005 UT101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261265 2005 UJ105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261266 2005 UN105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261267 2005 UC107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261268 2005 UZ107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261269 2005 UE113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261270 2005 UB115 22/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261271 2005 UQ120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261272 2005 UR124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261273 2005 UX125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261274 2005 UJ129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261275 2005 UY130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261276 2005 UT131 24/10/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
261277 2005 UN133 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261278 2005 UA134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261279 2005 UK135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261280 2005 UR135 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261281 2005 UL142 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261282 2005 UF143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
261283 2005 UV145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
261284 2005 UO146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261285 2005 UE149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261286 2005 UO149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261287 2005 UF153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261288 2005 UG153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261289 2005 UU153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261290 2005 UA156 26/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
261291 Fucecchio 2005 UC159 31/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,9 km MPC · JPL
261292 2005 UD162 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
261293 2005 UG162 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
261294 2005 UV170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261295 2005 UK173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261296 2005 UF177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261297 2005 UR177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261298 2005 UP180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261299 2005 UK181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261300 2005 UN181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL