Danh sách tiểu hành tinh/261101–261200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261101 2005 SU271 26/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
261102 2005 SW272 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
261103 2005 SB275 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
261104 2005 SN278 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261105 2005 SW279 23/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
261106 2005 SB281 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261107 Cameroncasimir 2005 SW282 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
261108 Obanhelian 2005 SZ283 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
261109 Annie 2005 SN284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
261110 Neoma 2005 SE285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
261111 2005 SQ286 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
261112 2005 SM291 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261113 2005 SJ292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261114 2005 TO2 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261115 2005 TS3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
261116 2005 TQ5 01/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
261117 2005 TS6 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261118 2005 TX9 02/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
261119 2005 TX10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
261120 2005 TJ11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261121 2005 TC13 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261122 2005 TC18 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
261123 2005 TP18 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
261124 2005 TR18 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261125 2005 TG21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261126 2005 TS23 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
261127 2005 TM26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261128 2005 TR27 01/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261129 2005 TV27 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261130 2005 TG30 04/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
261131 2005 TE33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261132 2005 TO34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261133 2005 TB47 03/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261134 2005 TS47 05/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
261135 2005 TB51 02/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
261136 2005 TK52 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,1 km MPC · JPL
261137 2005 TZ55 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
261138 2005 TQ57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
261139 2005 TZ57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
261140 2005 TM61 03/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
261141 2005 TL63 05/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
261142 2005 TK70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
261143 2005 TY72 05/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
261144 2005 TD73 05/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261145 2005 TC76 05/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261146 2005 TK76 05/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261147 2005 TQ76 05/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261148 2005 TX76 05/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261149 2005 TM79 08/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261150 2005 TN79 08/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261151 2005 TH80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261152 2005 TU81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261153 2005 TN82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261154 2005 TM86 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261155 2005 TK87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261156 2005 TS90 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
261157 2005 TU91 06/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261158 2005 TU92 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261159 2005 TK96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261160 2005 TV99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
261161 2005 TT100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261162 2005 TY100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261163 2005 TK101 07/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261164 2005 TJ102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
261165 2005 TW102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261166 2005 TJ103 08/10/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
261167 2005 TS104 08/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
261168 2005 TZ104 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
261169 2005 TK108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261170 2005 TG112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261171 2005 TQ113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261172 2005 TT113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261173 2005 TH114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261174 2005 TX114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261175 2005 TY124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261176 2005 TX126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261177 2005 TD127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261178 2005 TF128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261179 2005 TC130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261180 2005 TR130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261181 2005 TY130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261182 2005 TS131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
261183 2005 TL135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261184 2005 TN135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261185 2005 TT136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261186 2005 TX136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261187 2005 TS138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261188 2005 TL139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261189 2005 TY141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
261190 2005 TT144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
261191 2005 TN149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261192 2005 TW150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261193 2005 TD152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261194 2005 TQ154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261195 2005 TT156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261196 2005 TV159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261197 2005 TJ161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261198 2005 TH162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261199 2005 TV164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261200 2005 TK165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL