Danh sách tiểu hành tinh/260001–260100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260001 2004 FR112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260002 2004 FJ116 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260003 2004 FK118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260004 2004 FX118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260005 2004 FC121 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260006 2004 FX123 26/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
260007 2004 FT124 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260008 2004 FK126 27/03/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
260009 2004 FT127 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260010 2004 FD128 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260011 2004 FO130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
260012 2004 FN139 24/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
260013 2004 FG141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
260014 2004 FD148 18/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
260015 2004 FG148 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
260016 2004 FL148 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260017 2004 FQ148 29/03/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
260018 2004 FV151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260019 2004 FS154 17/03/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
260020 2004 GM8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260021 2004 GF15 13/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
260022 2004 GS16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260023 2004 GB18 12/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
260024 2004 GC23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260025 2004 GR24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260026 2004 GT24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260027 2004 GA25 13/04/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
260028 2004 GG25 14/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
260029 2004 GQ25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260030 2004 GZ25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260031 2004 GU31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
260032 2004 GD32 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260033 2004 GZ35 13/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260034 2004 GP36 13/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
260035 2004 GX36 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
260036 2004 GS37 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260037 2004 GK40 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
260038 2004 GV41 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260039 2004 GU47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260040 2004 GW50 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260041 2004 GV52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260042 2004 GY52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260043 2004 GB55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260044 2004 GQ59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260045 2004 GJ60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260046 2004 GJ71 13/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260047 2004 GB73 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
260048 2004 GB82 13/04/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
260049 2004 GK86 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260050 2004 GF88 14/04/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
260051 2004 HZ2 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
260052 2004 HY8 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
260053 2004 HL9 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260054 2004 HV17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260055 2004 HT20 19/04/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
260056 2004 HC23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260057 2004 HT27 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260058 2004 HC28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
260059 2004 HF30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260060 2004 HR33 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
260061 2004 HH37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260062 2004 HE38 23/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
260063 2004 HE39 25/04/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
260064 2004 HL40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260065 2004 HF46 21/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
260066 2004 HF48 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
260067 2004 HU48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
260068 2004 HA51 23/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
260069 2004 HJ52 24/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260070 2004 HJ56 25/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
260071 2004 HK56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
260072 2004 HT57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260073 2004 HM59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260074 2004 HK65 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260075 2004 HJ72 26/04/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
260076 2004 JJ7 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260077 2004 JU10 12/05/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
260078 2004 JV12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
260079 2004 JZ17 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260080 2004 JS26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260081 2004 JW30 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
260082 2004 JE34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
260083 2004 JR36 12/05/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
260084 2004 JJ45 12/05/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
260085 2004 KG4 16/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
260086 2004 KW5 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260087 2004 KS6 18/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
260088 2004 KT12 22/05/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
260089 2004 KO17 27/05/2004 Uccle Uccle Obs. 2,1 km MPC · JPL
260090 2004 KW17 24/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
260091 2004 LK2 06/06/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
260092 2004 LW2 11/06/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
260093 2004 LL15 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260094 2004 LM15 11/06/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
260095 2004 LL20 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
260096 2004 LH21 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
260097 2004 MX3 22/06/2004 Wrightwood J. W. Young 4,4 km MPC · JPL
260098 Staargyula 2004 ME5 18/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
260099 2004 NN 08/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
260100 2004 NK4 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL