Danh sách tiểu hành tinh/259901–260000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259901 2004 EL 11/03/2004 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
259902 2004 EH2 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
259903 2004 ES3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259904 2004 EL7 12/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
259905 Vougeot 2004 EO9 14/03/2004 Vicques M. Ory 960 m MPC · JPL
259906 2004 EG10 14/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
259907 2004 EH12 11/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259908 2004 EW13 11/03/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
259909 2004 ES16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
259910 2004 ET16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259911 2004 EF17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259912 2004 EV17 12/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
259913 2004 EG19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259914 2004 EW22 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
259915 2004 EP23 15/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
259916 2004 ES23 15/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
259917 2004 EJ24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
259918 2004 EO24 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
259919 2004 EG25 10/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259920 2004 EZ25 13/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259921 2004 EW29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259922 2004 EV32 15/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259923 2004 EB33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259924 2004 EE33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259925 2004 EV34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259926 2004 EK35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259927 2004 EL36 13/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
259928 2004 EM38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
259929 2004 EY38 14/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
259930 2004 EE39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259931 2004 EH41 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259932 2004 EN41 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
259933 2004 ES41 15/03/2004 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
259934 2004 EQ44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259935 2004 EB45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
259936 2004 ES48 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
259937 2004 EW49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259938 2004 EG50 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
259939 2004 EP50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259940 2004 EJ53 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
259941 2004 EQ55 14/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
259942 2004 ER55 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259943 2004 ET55 14/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259944 2004 EC60 15/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
259945 2004 EC61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259946 2004 ER62 13/03/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
259947 2004 EG64 14/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
259948 2004 EC67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
259949 2004 EO68 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259950 2004 EC70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
259951 2004 EK71 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
259952 2004 EU73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259953 2004 EB74 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259954 2004 EE74 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259955 2004 EH75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259956 2004 EN75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259957 2004 ES82 13/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259958 2004 ER84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259959 2004 EQ91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259960 2004 EW94 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259961 2004 EF95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259962 2004 EB103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259963 2004 FX 16/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,2 km MPC · JPL
259964 2004 FG14 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
259965 2004 FS15 19/03/2004 Siding Spring Siding Spring Obs. 780 m MPC · JPL
259966 2004 FV20 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259967 2004 FE24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259968 2004 FO28 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259969 2004 FQ28 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259970 2004 FT28 26/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
259971 2004 FB30 17/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259972 2004 FC30 18/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259973 2004 FO30 29/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259974 2004 FU31 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259975 2004 FK33 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259976 2004 FN33 16/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
259977 2004 FH34 16/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
259978 2004 FF35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259979 2004 FA38 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259980 2004 FB41 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
259981 2004 FM42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259982 2004 FP47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259983 2004 FO49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259984 2004 FZ61 19/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259985 2004 FA64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259986 2004 FO64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259987 2004 FY65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259988 2004 FY67 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
259989 2004 FG68 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259990 2004 FX69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259991 2004 FO71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259992 2004 FL82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259993 2004 FP82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
259994 2004 FA83 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259995 2004 FM95 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259996 2004 FT96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259997 2004 FX108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259998 2004 FM109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259999 2004 FO109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
260000 2004 FB112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also