Danh sách tiểu hành tinh/259801–259900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259801 2004 BR81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
259802 2004 BJ86 30/01/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
259803 2004 BH87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259804 2004 BU95 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259805 2004 BW95 27/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
259806 2004 BL99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259807 2004 BT99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
259808 2004 BZ99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
259809 2004 BZ100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
259810 2004 BQ105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259811 2004 BO106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259812 2004 BC108 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
259813 2004 BK109 28/01/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
259814 2004 BT109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259815 2004 BN111 29/01/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
259816 2004 BS114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259817 2004 BF117 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
259818 2004 BT117 28/01/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
259819 2004 BS120 31/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259820 2004 BJ140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259821 2004 BV143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
259822 2004 CN2 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
259823 2004 CV3 10/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259824 2004 CK4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259825 2004 CL4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259826 2004 CJ8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259827 2004 CO9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259828 2004 CO14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259829 2004 CV16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
259830 2004 CO18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259831 2004 CD25 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
259832 2004 CE25 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259833 2004 CZ26 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
259834 2004 CX30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259835 2004 CL31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259836 2004 CA33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259837 2004 CX39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
259838 2004 CC42 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259839 2004 CF42 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259840 2004 CY43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
259841 2004 CS46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259842 2004 CC48 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
259843 2004 CW51 12/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259844 2004 CT52 13/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,9 km MPC · JPL
259845 2004 CN56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
259846 2004 CL59 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259847 2004 CC61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259848 2004 CA70 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259849 2004 CZ70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
259850 2004 CR75 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259851 2004 CZ79 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
259852 2004 CC83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259853 2004 CO83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
259854 2004 CA86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259855 2004 CF86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259856 2004 CL86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
259857 2004 CP86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
259858 2004 CQ95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
259859 2004 CV96 12/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259860 2004 CZ96 13/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259861 2004 CM98 14/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
259862 2004 CG103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259863 2004 CQ103 12/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
259864 2004 CJ104 13/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259865 2004 CR105 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259866 2004 CD108 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
259867 2004 CU113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
259868 2004 CM114 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259869 2004 CC117 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
259870 2004 CY122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259871 2004 DP1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259872 2004 DD5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259873 2004 DD9 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259874 2004 DT13 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259875 2004 DT14 17/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259876 2004 DO15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259877 2004 DR15 17/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
259878 2004 DV15 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
259879 2004 DW20 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259880 2004 DM21 17/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
259881 2004 DJ23 18/02/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
259882 2004 DN24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259883 2004 DK26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259884 2004 DA28 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259885 2004 DV29 17/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
259886 2004 DX32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259887 2004 DH34 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
259888 2004 DG36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259889 2004 DD40 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259890 2004 DZ41 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259891 2004 DJ47 19/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259892 2004 DX47 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259893 2004 DJ52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259894 2004 DV52 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259895 2004 DT56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259896 2004 DN58 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259897 2004 DR58 23/02/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
259898 2004 DE66 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259899 2004 DC74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259900 2004 DJ76 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL