Danh sách tiểu hành tinh/259401–259500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259401 2003 QZ8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
259402 2003 QU22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
259403 2003 QL24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
259404 2003 QG26 22/08/2003 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
259405 2003 QQ46 24/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
259406 2003 QE50 22/08/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
259407 2003 QJ51 22/08/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259408 2003 QG54 23/08/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
259409 2003 QF65 23/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
259410 2003 QJ65 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259411 2003 QE70 23/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259412 2003 QB72 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
259413 2003 QX72 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
259414 2003 QW73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 900 m MPC · JPL
259415 2003 QB76 24/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259416 2003 QK77 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
259417 2003 QV86 25/08/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
259418 2003 QX101 29/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
259419 2003 QN102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
259420 2003 QJ105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
259421 2003 QU105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259422 2003 RE3 01/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
259423 2003 RD7 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259424 2003 RP17 14/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
259425 2003 RZ20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
259426 2003 SK 16/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
259427 2003 SN 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
259428 2003 SP4 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259429 2003 SA5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259430 2003 SN6 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259431 2003 SW10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259432 2003 SA11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259433 2003 SE17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
259434 2003 ST22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
259435 2003 SQ23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
259436 2003 SO28 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
259437 2003 SY28 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259438 2003 SJ30 18/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
259439 2003 SM30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259440 2003 SM33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
259441 2003 SH37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259442 2003 SL39 16/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259443 2003 SZ41 17/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
259444 2003 SH43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
259445 2003 SS49 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259446 2003 SD51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259447 2003 SU51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259448 2003 SQ54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
259449 2003 SF58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
259450 2003 SK68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
259451 2003 SP68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259452 2003 SQ70 17/09/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
259453 2003 SD73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259454 2003 ST77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
259455 2003 SU82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259456 2003 SH88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
259457 2003 SY88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
259458 2003 SJ90 18/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259459 2003 SY95 19/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259460 2003 SZ100 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
259461 2003 SN101 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259462 2003 SB104 20/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
259463 2003 SS107 20/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
259464 2003 SN117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259465 2003 SM123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259466 2003 SP123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259467 2003 SD142 20/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259468 2003 SW143 21/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259469 2003 SQ145 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259470 2003 SD151 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259471 2003 SD154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259472 2003 SA168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
259473 2003 SS169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
259474 2003 SX169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
259475 2003 SR173 18/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
259476 2003 SW179 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
259477 2003 SM184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
259478 2003 SU186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
259479 2003 SZ198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259480 2003 SN200 25/09/2003 Črni Vrh H. Mikuž 2,4 km MPC · JPL
259481 2003 SY200 25/09/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,7 km MPC · JPL
259482 2003 SU202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259483 2003 SZ210 23/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
259484 2003 SF212 25/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259485 2003 SS215 24/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259486 2003 SH220 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
259487 2003 SZ221 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259488 2003 SK224 25/09/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 780 m MPC · JPL
259489 2003 ST227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259490 2003 SW228 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259491 2003 SD229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259492 2003 SE230 24/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259493 2003 SE233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259494 2003 SQ237 26/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259495 2003 SJ247 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
259496 2003 ST250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259497 2003 SV252 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259498 2003 SB257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259499 2003 SR258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259500 2003 SS262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL