Danh sách tiểu hành tinh/258401–258500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258401 2001 XR122 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258402 2001 XX122 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258403 2001 XG125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258404 2001 XF127 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
258405 2001 XD134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258406 2001 XT134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258407 2001 XD135 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258408 2001 XH135 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258409 2001 XD139 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258410 2001 XG146 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258411 2001 XK147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258412 2001 XH150 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258413 2001 XM150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258414 2001 XY157 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258415 2001 XC161 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258416 2001 XK164 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258417 2001 XW176 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258418 2001 XB178 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258419 2001 XG181 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258420 2001 XM182 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258421 2001 XN183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258422 2001 XR185 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258423 2001 XG187 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258424 2001 XM188 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258425 2001 XB191 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258426 2001 XK198 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
258427 2001 XL198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258428 2001 XU198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258429 2001 XS204 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258430 2001 XE205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258431 2001 XB206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258432 2001 XC210 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258433 2001 XL214 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258434 2001 XD225 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258435 2001 XJ226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258436 2001 XP226 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258437 2001 XU229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258438 2001 XZ230 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258439 2001 XF231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258440 2001 XX234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258441 2001 XF237 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258442 2001 XP241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258443 2001 XX241 14/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
258444 2001 XA242 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258445 2001 XJ249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258446 2001 XP250 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258447 2001 XD251 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258448 2001 XO251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258449 2001 XT256 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258450 2001 XS266 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258451 2001 YX8 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258452 2001 YA12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258453 2001 YT51 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258454 2001 YK56 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258455 2001 YE74 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258456 2001 YL78 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258457 2001 YW89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
258458 2001 YA103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258459 2001 YW106 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258460 2001 YS107 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
258461 2001 YL120 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258462 2001 YB123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258463 2001 YC123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258464 2001 YA126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258465 2001 YX126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258466 2001 YK130 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258467 2001 YS131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258468 2001 YY133 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
258469 2001 YK135 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
258470 2001 YG145 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258471 2001 YP150 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258472 2001 YT153 19/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258473 2001 YW160 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
258474 2002 AE12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
258475 2002 AL12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
258476 2002 AN13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
258477 2002 AC17 05/01/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
258478 2002 AY18 15/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258479 2002 AB20 05/01/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
258480 2002 AY22 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
258481 2002 AL24 08/01/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
258482 2002 AX25 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
258483 2002 AS35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258484 2002 AD37 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
258485 2002 AT39 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
258486 2002 AK43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258487 2002 AO44 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
258488 2002 AG45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258489 2002 AM45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258490 2002 AQ45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258491 2002 AY46 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258492 2002 AY49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258493 2002 AE53 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258494 2002 AW57 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
258495 2002 AO61 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258496 2002 AA63 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258497 2002 AU65 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258498 2002 AV65 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258499 2002 AG66 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258500 2002 AO79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL