Danh sách tiểu hành tinh/259301–259400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259301 2003 ED58 09/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259302 2003 EH58 12/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259303 2003 EM58 12/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
259304 2003 EQ58 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
259305 2003 EG62 03/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259306 2003 EA63 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259307 2003 EF63 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
259308 2003 FY1 23/03/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,0 km MPC · JPL
259309 2003 FB2 23/03/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,5 km MPC · JPL
259310 2003 FG8 21/03/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
259311 2003 FL20 23/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259312 2003 FH29 25/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
259313 2003 FX30 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
259314 2003 FB36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
259315 2003 FU37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259316 2003 FJ38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
259317 2003 FA40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259318 2003 FW47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259319 2003 FL61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259320 2003 FW62 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
259321 2003 FM65 26/03/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
259322 2003 FJ66 26/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259323 2003 FN68 26/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259324 2003 FV71 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
259325 2003 FB72 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
259326 2003 FY74 26/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
259327 2003 FD91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
259328 2003 FG94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
259329 2003 FT94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
259330 2003 FE95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
259331 2003 FY97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259332 2003 FH108 30/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259333 2003 FC111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259334 2003 FD111 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
259335 2003 FV116 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
259336 2003 FU118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
259337 2003 FK120 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
259338 2003 FY121 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259339 2003 FD130 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259340 2003 FK130 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
259341 2003 FB132 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
259342 2003 FB133 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
259343 2003 FK133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
259344 Paré 2003 GQ 02/04/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,2 km MPC · JPL
259345 2003 GJ14 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259346 2003 GO22 04/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
259347 2003 GD24 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
259348 2003 GN24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
259349 2003 GB26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
259350 2003 GD27 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
259351 2003 GZ31 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259352 2003 GG34 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
259353 2003 GT41 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259354 2003 GQ44 09/04/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
259355 2003 GQ45 08/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
259356 2003 GT45 08/04/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259357 2003 GH46 08/04/2003 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
259358 2003 GP50 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
259359 2003 GQ51 10/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259360 2003 GA57 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
259361 2003 GJ57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
259362 2003 HH2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259363 2003 HJ2 25/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259364 2003 HU3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
259365 2003 HE10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259366 2003 HL11 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
259367 2003 HP11 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
259368 2003 HZ11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
259369 2003 HM13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259370 2003 HQ14 26/04/2003 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
259371 2003 HK16 24/04/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
259372 2003 HR17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
259373 2003 HA25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259374 2003 HQ26 27/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
259375 2003 HT26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
259376 2003 HG27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
259377 2003 HQ38 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
259378 2003 HF49 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
259379 2003 HS50 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259380 2003 HE51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
259381 2003 HL53 30/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,8 km MPC · JPL
259382 2003 HA55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
259383 2003 JH8 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259384 2003 JX10 04/05/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,0 km MPC · JPL
259385 2003 KC5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259386 2003 KJ7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
259387 Atauta 2003 KT13 25/05/2003 Sierra Nevada A. Sota 3,4 km MPC · JPL
259388 2003 LL 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
259389 2003 MX8 28/06/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259390 2003 NG7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
259391 2003 OY1 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
259392 2003 OY6 23/07/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
259393 2003 OA7 23/07/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
259394 2003 OK11 20/07/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
259395 2003 PD2 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
259396 2003 QH 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
259397 2003 QF2 20/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259398 2003 QT2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
259399 2003 QG5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
259400 2003 QZ5 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL