Danh sách tiểu hành tinh/259201–259300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259201 2003 AN48 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259202 2003 AD50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259203 2003 AJ50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259204 2003 AL51 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259205 2003 AT51 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
259206 2003 AV55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259207 2003 AU61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259208 2003 AP62 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259209 2003 AA77 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259210 2003 AG79 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
259211 2003 AP80 11/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
259212 2003 AZ80 13/01/2003 Desert Moon B. L. Stevens 1,6 km MPC · JPL
259213 2003 BD 17/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
259214 2003 BQ 24/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
259215 2003 BL13 26/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
259216 2003 BO14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
259217 2003 BK16 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
259218 2003 BK17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
259219 2003 BB18 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259220 2003 BA19 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
259221 2003 BA21 27/01/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
259222 2003 BY22 25/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259223 2003 BQ23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259224 2003 BJ24 25/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259225 2003 BK26 26/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259226 2003 BB27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
259227 2003 BO27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
259228 2003 BP28 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
259229 2003 BR29 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259230 2003 BS36 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259231 2003 BM38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
259232 2003 BM44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259233 2003 BA45 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259234 2003 BH51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259235 2003 BR51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259236 2003 BR52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259237 2003 BU53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
259238 2003 BX53 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259239 2003 BT57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259240 2003 BG63 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259241 2003 BG64 29/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259242 2003 BE67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
259243 2003 BF67 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
259244 2003 BJ67 30/01/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
259245 2003 BX71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
259246 2003 BS74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259247 2003 BS76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
259248 2003 BB78 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
259249 2003 BD85 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259250 2003 BQ87 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259251 2003 BK93 29/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259252 2003 BW93 16/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259253 2003 CY 01/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259254 2003 CD2 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
259255 2003 CF3 02/02/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
259256 2003 CD4 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259257 2003 CN5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259258 2003 CG6 01/02/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
259259 2003 CU6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259260 2003 CS9 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
259261 2003 CZ9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259262 2003 CZ10 03/02/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
259263 2003 CC12 02/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
259264 2003 CQ12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259265 2003 CN13 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
259266 2003 CS13 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259267 2003 CT15 06/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259268 2003 CL16 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
259269 2003 CE19 10/02/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259270 2003 CF20 08/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
259271 2003 CC25 11/02/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
259272 2003 CE25 01/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259273 2003 DW2 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
259274 2003 DT4 22/02/2003 Essen Walter Hohmann Obs. 2,2 km MPC · JPL
259275 2003 DK10 24/02/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
259276 2003 DN15 26/02/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
259277 2003 DX17 19/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259278 2003 DV19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259279 2003 DQ24 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
259280 2003 DX24 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259281 2003 EL 02/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259282 2003 EV2 05/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
259283 2003 EP5 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
259284 2003 ER6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259285 2003 EV18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259286 2003 EJ20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
259287 2003 ED21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
259288 2003 EW24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259289 2003 ED31 06/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
259290 2003 EP31 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
259291 2003 ET35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
259292 2003 EY37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
259293 2003 EB38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
259294 2003 EB39 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259295 2003 EU39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259296 2003 EL41 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259297 2003 EF45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
259298 2003 ED49 10/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259299 2003 EQ51 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259300 2003 EE57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL