Danh sách tiểu hành tinh/258201–258300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258201 2001 SM306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258202 2001 SS314 23/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258203 2001 SU315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258204 2001 SH318 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258205 2001 ST326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258206 2001 SW326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258207 2001 SJ332 19/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258208 2001 ST335 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258209 2001 SF348 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258210 2001 SA350 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258211 2001 SR351 18/09/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
258212 2001 SQ354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
258213 2001 TT4 08/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258214 2001 TN5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258215 2001 TP11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258216 2001 TM17 14/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
258217 2001 TL19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258218 2001 TV26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258219 2001 TW33 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258220 2001 TV35 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258221 2001 TE58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258222 2001 TH60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258223 2001 TH61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258224 2001 TE62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258225 2001 TH64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258226 2001 TB67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258227 2001 TZ75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258228 2001 TO82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258229 2001 TN83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258230 2001 TL88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258231 2001 TN101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258232 2001 TF110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258233 2001 TP110 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258234 2001 TK113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258235 2001 TG116 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258236 2001 TZ117 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258237 2001 TF119 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258238 2001 TA121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258239 2001 TX121 15/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
258240 2001 TP134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258241 2001 TY136 14/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258242 2001 TD141 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258243 2001 TC143 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258244 2001 TC155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
258245 2001 TH160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
258246 2001 TB163 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258247 2001 TX165 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258248 2001 TJ168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258249 2001 TK170 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
258250 2001 TC171 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
258251 2001 TZ178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258252 2001 TA179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258253 2001 TY179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258254 2001 TQ181 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258255 2001 TN186 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258256 2001 TP189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258257 2001 TF195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
258258 2001 TP202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258259 2001 TN205 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258260 2001 TZ206 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
258261 2001 TJ212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
258262 2001 TJ216 13/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
258263 2001 TS218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
258264 2001 TM220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258265 2001 TX228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258266 2001 TV231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
258267 2001 TY233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
258268 2001 TF235 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258269 2001 TB236 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258270 2001 TW245 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
258271 2001 TM257 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258272 2001 TN258 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
258273 2001 TF259 08/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
258274 2001 US 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258275 2001 UV8 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258276 2001 UG12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
258277 2001 UV18 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258278 2001 UE20 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258279 2001 UZ23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258280 2001 UG24 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258281 2001 UD36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258282 2001 UP36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258283 2001 UC37 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258284 2001 UP37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258285 2001 UV41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258286 2001 UT43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258287 2001 UD54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258288 2001 UL64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258289 2001 UU70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258290 2001 UY72 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258291 2001 UX79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258292 2001 UX82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258293 2001 UF90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
258294 2001 UQ91 18/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258295 2001 UX92 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258296 2001 UJ95 19/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
258297 2001 UO95 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
258298 2001 UT99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258299 2001 UG100 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258300 2001 UK100 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL