Danh sách tiểu hành tinh/257201–257300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257201 2008 RT66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257202 2008 RU122 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257203 2008 RW122 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
257204 2008 SQ220 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257205 2008 TT64 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
257206 2008 UA 18/10/2008 Sandlot G. Hug 15 km MPC · JPL
257207 2008 UL123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257208 2008 WB38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257209 2008 WW91 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
257210 2008 XO22 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257211 2008 YY4 21/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
257212 2008 YB5 22/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,7 km MPC · JPL
257213 2008 YM79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257214 2009 AF14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257215 2009 AT22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257216 2009 AY43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257217 2009 AL48 02/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
257218 2009 BK112 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
257219 2009 BM178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257220 2009 BB179 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257221 2009 CX26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
257222 2009 CG58 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
257223 2009 CB62 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
257224 2009 DZ6 18/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
257225 2009 DY11 18/02/2009 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
257226 2009 DW31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257227 2009 DU35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
257228 2009 DP50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257229 2009 DS61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257230 2009 DR64 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257231 2009 DW71 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257232 2009 DJ75 19/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
257233 2009 DV91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257234 Güntherkurtze 2009 DD112 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 980 m MPC · JPL
257235 2009 DO124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257236 2009 DF125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257237 2009 DU125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257238 2009 DN130 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257239 2009 ET4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,4 km MPC · JPL
257240 2009 EJ12 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257241 2009 EM13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257242 2009 ET14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
257243 2009 EU21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
257244 2009 EP26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257245 2009 FW3 18/03/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
257246 2009 FA4 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257247 2009 FS18 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
257248 Chouchiehlun 2009 FA19 20/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai, T. Chen 1,0 km MPC · JPL
257249 2009 FL20 17/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
257250 2009 FF22 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257251 2009 FG25 22/03/2009 Vicques M. Ory 2,5 km MPC · JPL
257252 2009 FK26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257253 2009 FH30 27/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257254 2009 FC31 24/03/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257255 2009 FB39 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257256 2009 FA43 29/03/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257257 2009 FB43 29/03/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257258 2009 FP45 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
257259 2009 FU45 27/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
257260 2009 FK46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257261 Ovechkin 2009 FS47 31/03/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,9 km MPC · JPL
257262 2009 FC49 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257263 2009 FF58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257264 2009 FG58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
257265 2009 FY58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
257266 2009 FZ74 28/03/2009 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
257267 2009 FY75 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257268 2009 FC76 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
257269 2009 FP76 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
257270 2009 GW2 15/04/2009 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
257271 2009 GV5 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257272 2009 HH 17/04/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,6 km MPC · JPL
257273 2009 HC1 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
257274 2009 HF1 16/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
257275 2009 HA2 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257276 2009 HG2 17/04/2009 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
257277 2009 HX4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257278 2009 HJ5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257279 2009 HY7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257280 2009 HE8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
257281 2009 HN19 19/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
257282 2009 HT19 16/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
257283 2009 HH20 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257284 2009 HK20 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
257285 2009 HV21 16/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257286 2009 HU27 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257287 2009 HT28 18/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
257288 2009 HJ32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257289 2009 HJ37 17/04/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
257290 2009 HS41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257291 2009 HQ42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
257292 2009 HK45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
257293 2009 HC50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257294 2009 HQ53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257295 2009 HN55 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
257296 Jessicaamy 2009 HT57 20/04/2009 Zadko M. Todd 1,7 km MPC · JPL
257297 2009 HY58 17/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
257298 2009 HA59 18/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257299 2009 HB60 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257300 2009 HE61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL