Danh sách tiểu hành tinh/256201–256300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256201 2006 VW93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256202 2006 VV94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256203 2006 VW94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256204 2006 VY94 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256205 2006 VB96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256206 2006 VV96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256207 2006 VD103 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256208 2006 VG103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,6 km MPC · JPL
256209 2006 VW103 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,6 km MPC · JPL
256210 2006 VN111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256211 2006 VR111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256212 2006 VG112 13/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256213 2006 VS113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256214 2006 VD117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256215 2006 VH117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256216 2006 VD122 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256217 2006 VF123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256218 2006 VN123 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
256219 2006 VW124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256220 2006 VB129 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256221 2006 VB132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256222 2006 VE134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256223 2006 VV139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256224 2006 VV140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256225 2006 VY144 15/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256226 2006 VS146 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256227 2006 VU146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256228 2006 VY146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256229 2006 VC148 15/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256230 2006 VO149 02/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
256231 2006 VG151 09/11/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
256232 2006 VV151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256233 2006 VA152 09/11/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
256234 2006 VD152 09/11/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
256235 2006 VH153 08/11/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
256236 2006 VK154 08/11/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
256237 2006 VM172 12/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256238 2006 WD 16/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
256239 2006 WC5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256240 2006 WK13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256241 2006 WN13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256242 2006 WR13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
256243 2006 WG15 16/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
256244 2006 WM16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256245 2006 WW23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256246 2006 WM24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256247 2006 WS26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
256248 2006 WD27 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256249 2006 WC28 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
256250 2006 WE28 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
256251 2006 WF28 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
256252 2006 WC29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256253 2006 WE36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256254 2006 WO40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256255 2006 WR44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256256 2006 WV48 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256257 2006 WA49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256258 2006 WB51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256259 2006 WL52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256260 2006 WH54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256261 2006 WN55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256262 2006 WS63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256263 2006 WH66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256264 2006 WW70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256265 2006 WA74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256266 2006 WG76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256267 2006 WJ76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256268 2006 WP80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256269 2006 WE81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256270 2006 WV82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256271 2006 WL88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256272 2006 WA90 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
256273 2006 WK90 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256274 2006 WE91 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256275 2006 WZ94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256276 2006 WJ98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256277 2006 WV98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256278 2006 WH104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256279 2006 WQ104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256280 2006 WX104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256281 2006 WK105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256282 2006 WT105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256283 2006 WQ112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256284 2006 WJ115 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
256285 2006 WZ115 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256286 2006 WC116 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256287 2006 WN120 21/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256288 2006 WE124 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256289 2006 WF127 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256290 2006 WL128 26/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
256291 2006 WZ129 26/11/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
256292 2006 WF130 28/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
256293 2006 WY131 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256294 2006 WL132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256295 2006 WS134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256296 2006 WC135 18/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256297 2006 WE136 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256298 2006 WU136 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
256299 2006 WJ139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256300 2006 WK140 19/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL