Danh sách tiểu hành tinh/256801–256900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256801 2008 CJ83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256802 2008 CU83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256803 2008 CO85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256804 2008 CE87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256805 2008 CL92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
256806 2008 CR92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
256807 2008 CS92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256808 2008 CV92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256809 2008 CD108 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256810 2008 CZ109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
256811 2008 CA111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256812 2008 CU114 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256813 Marburg 2008 CW116 11/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,4 km MPC · JPL
256814 2008 CT118 11/02/2008 Junk Bond D. Healy 1,7 km MPC · JPL
256815 2008 CQ120 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256816 2008 CV120 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
256817 2008 CB121 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,3 km MPC · JPL
256818 2008 CG123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256819 2008 CH132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256820 2008 CQ135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256821 2008 CV135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256822 2008 CL136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256823 2008 CA141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256824 2008 CH141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
256825 2008 CN141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256826 2008 CU142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256827 2008 CJ143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256828 2008 CA144 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256829 2008 CN144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256830 2008 CK145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256831 2008 CM147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256832 2008 CJ149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256833 2008 CV149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256834 2008 CV156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256835 2008 CX156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256836 2008 CF157 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256837 2008 CL157 09/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
256838 2008 CB158 09/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256839 2008 CN158 09/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256840 2008 CQ158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
256841 2008 CR158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
256842 2008 CU160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
256843 2008 CH162 10/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
256844 2008 CR163 10/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256845 2008 CW168 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256846 2008 CT169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256847 2008 CL175 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
256848 2008 CD176 06/02/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
256849 2008 CA180 08/02/2008 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
256850 2008 CW180 09/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256851 2008 CV182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256852 2008 CB195 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256853 2008 CA196 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256854 2008 CM197 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
256855 2008 CA198 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256856 2008 CD198 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256857 2008 CX198 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256858 2008 CY201 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256859 2008 CD205 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256860 2008 CU206 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256861 2008 CM214 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256862 2008 CR215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
256863 2008 CT215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256864 2008 DK 24/02/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 800 m MPC · JPL
256865 2008 DA1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256866 2008 DM1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256867 2008 DP3 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
256868 2008 DU7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256869 2008 DF11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256870 2008 DX11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256871 2008 DN13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256872 2008 DB15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256873 2008 DM16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256874 2008 DD17 28/02/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,6 km MPC · JPL
256875 2008 DR19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256876 2008 DE22 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
256877 2008 DW24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256878 2008 DC31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256879 2008 DU32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256880 2008 DE33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256881 2008 DK34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256882 2008 DR34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256883 2008 DF37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256884 2008 DN37 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256885 2008 DO37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256886 2008 DQ37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256887 2008 DN38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256888 2008 DS38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256889 2008 DV38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256890 2008 DT40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256891 2008 DU40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256892 Wutayou 2008 DW40 27/02/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
256893 2008 DM43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
256894 2008 DR43 28/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
256895 2008 DC44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256896 2008 DC47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256897 2008 DN47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256898 2008 DZ51 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256899 2008 DB52 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256900 2008 DP53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL