Danh sách tiểu hành tinh/256701–256800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256701 2008 AA4 08/01/2008 Dauban F. Kugel 800 m MPC · JPL
256702 2008 AJ4 07/01/2008 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
256703 2008 AJ7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256704 2008 AA10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256705 2008 AR10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256706 2008 AT20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256707 2008 AU21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256708 2008 AA28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256709 2008 AX33 09/01/2008 Lulin LUSS 1,0 km MPC · JPL
256710 2008 AD35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256711 2008 AD37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256712 2008 AB43 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256713 2008 AZ43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256714 2008 AO44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256715 2008 AF47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256716 2008 AV51 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256717 2008 AA57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256718 2008 AB57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256719 2008 AJ63 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256720 2008 AC65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
256721 2008 AH66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256722 2008 AX66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256723 2008 AT73 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256724 2008 AC76 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256725 2008 AQ93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256726 2008 AK102 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
256727 2008 AC110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256728 2008 AE110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
256729 2008 AW113 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256730 2008 AG116 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
256731 2008 AN127 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256732 2008 AN129 12/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256733 2008 AA135 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256734 2008 AA137 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256735 2008 AD137 15/01/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
256736 2008 BK4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256737 2008 BL9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256738 2008 BT9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256739 2008 BU15 28/01/2008 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
256740 2008 BL18 30/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256741 2008 BK20 30/01/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
256742 2008 BJ21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256743 2008 BL22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256744 2008 BT22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
256745 2008 BO23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256746 2008 BK24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256747 2008 BD29 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256748 2008 BX29 30/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
256749 2008 BZ29 30/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256750 2008 BD30 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256751 2008 BD32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
256752 2008 BG32 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
256753 2008 BF34 30/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256754 2008 BH34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256755 2008 BZ34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256756 2008 BT35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256757 2008 BN37 31/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256758 2008 BU37 31/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
256759 2008 BP38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256760 2008 BA39 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256761 2008 BB40 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256762 2008 BY42 28/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
256763 2008 BB46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256764 2008 BN46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
256765 2008 BY46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256766 2008 BJ47 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256767 2008 BT47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256768 2008 BU47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
256769 2008 BM48 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
256770 2008 BP50 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256771 2008 BD51 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
256772 2008 BG51 16/01/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
256773 2008 CP1 02/02/2008 Kitami K. Endate 2,3 km MPC · JPL
256774 2008 CV1 03/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
256775 2008 CM4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
256776 2008 CF5 04/02/2008 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
256777 2008 CF7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256778 2008 CT10 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256779 2008 CP11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256780 2008 CN14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256781 2008 CS15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256782 2008 CR16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
256783 2008 CD18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256784 2008 CZ18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256785 2008 CG19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256786 2008 CN19 06/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
256787 2008 CK23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256788 2008 CF43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256789 2008 CY45 02/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
256790 2008 CC47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256791 2008 CO48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256792 2008 CD49 06/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
256793 2008 CX50 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
256794 2008 CM65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256795 Suzyzahn 2008 CS68 07/02/2008 Saint-Sulpice B. Christophe 3,1 km MPC · JPL
256796 Almanzor 2008 CN69 08/02/2008 La Cañada J. Lacruz 1,1 km MPC · JPL
256797 Benbow 2008 CA70 09/02/2008 La Cañada J. Lacruz 860 m MPC · JPL
256798 2008 CQ71 07/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256799 2008 CT71 07/02/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256800 2008 CG76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL