Danh sách tiểu hành tinh/255801–255900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255801 2006 SD19 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255802 2006 SZ21 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255803 2006 SL22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
255804 2006 SV24 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255805 2006 SM25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
255806 2006 SD33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255807 2006 SO34 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255808 2006 SM35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255809 2006 SN40 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255810 2006 SC42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
255811 2006 SB46 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
255812 2006 SE46 18/09/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,0 km MPC · JPL
255813 2006 SO48 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
255814 2006 SD50 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
255815 2006 SP51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
255816 2006 SN52 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
255817 2006 SQ54 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255818 2006 SZ54 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
255819 2006 SE57 21/09/2006 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 830 m MPC · JPL
255820 2006 SP57 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255821 2006 SB68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255822 2006 SO70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255823 2006 SB71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255824 2006 SF71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255825 2006 SL72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255826 2006 SB76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255827 2006 SZ85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255828 2006 SC86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
255829 2006 ST87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255830 2006 SY89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255831 2006 SO90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255832 2006 SH95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255833 2006 SK95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
255834 2006 SP96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255835 2006 SK98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255836 2006 SC100 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255837 2006 SS103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
255838 2006 SE104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255839 2006 SN108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255840 2006 SR109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255841 2006 SM110 20/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255842 2006 SG111 22/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
255843 2006 SJ116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255844 2006 SH117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255845 2006 SM117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255846 2006 SQ121 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
255847 2006 SA136 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255848 2006 SH138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
255849 2006 SS142 19/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
255850 2006 SO143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
255851 2006 SP151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255852 2006 SS151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255853 2006 SQ152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255854 2006 SK153 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255855 2006 SF154 20/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255856 2006 SJ154 20/09/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255857 2006 SC160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255858 2006 SF160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255859 2006 SL163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255860 2006 SV165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255861 2006 ST169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255862 2006 SG171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255863 2006 SJ172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
255864 2006 SB175 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255865 2006 SL182 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255866 2006 SW184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255867 2006 SA186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255868 2006 SW187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255869 2006 SS196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255870 2006 SW196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255871 2006 SA203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
255872 2006 SS208 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
255873 2006 SL211 26/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255874 2006 SB215 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
255875 2006 SJ223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255876 2006 SN223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255877 2006 SS223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
255878 2006 SQ239 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255879 2006 SB241 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255880 2006 SH250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
255881 2006 SE254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
255882 2006 SG259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255883 2006 SV259 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255884 2006 SN262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255885 2006 SJ263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255886 2006 SX268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255887 2006 SS269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255888 2006 SD271 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255889 2006 SG271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255890 2006 SD274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255891 2006 SS274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
255892 2006 SL275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255893 2006 ST279 28/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255894 2006 SK284 27/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255895 2006 SN286 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
255896 2006 SA289 26/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255897 2006 SY289 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
255898 2006 SK294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255899 2006 SP298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255900 2006 SR298 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL