Danh sách tiểu hành tinh/255701–255800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255701 2006 QK88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255702 2006 QO88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255703 Stetson 2006 QN90 25/08/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,3 km MPC · JPL
255704 2006 QJ93 16/08/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
255705 2006 QO93 16/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
255706 2006 QL94 16/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
255707 2006 QH97 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255708 2006 QP99 23/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255709 2006 QD101 26/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
255710 2006 QL104 28/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255711 2006 QR104 28/08/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
255712 2006 QE105 28/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
255713 2006 QP108 28/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
255714 2006 QS114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
255715 2006 QK117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255716 2006 QK119 28/08/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
255717 2006 QH120 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255718 2006 QJ120 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
255719 2006 QT120 29/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255720 2006 QM121 29/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255721 2006 QF122 29/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255722 2006 QY122 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255723 2006 QK124 16/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
255724 2006 QH125 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255725 2006 QM127 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
255726 2006 QW128 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255727 2006 QE129 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
255728 2006 QH132 22/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255729 2006 QU132 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255730 2006 QB133 23/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
255731 2006 QO135 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255732 2006 QS135 28/08/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
255733 2006 QJ136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
255734 2006 QD138 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255735 2006 QG138 16/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255736 2006 QK138 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
255737 2006 QA145 28/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255738 2006 QW147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255739 2006 QJ148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255740 2006 QZ158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255741 2006 QA164 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255742 2006 QC183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255743 2006 RV 04/09/2006 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
255744 2006 RQ2 12/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
255745 2006 RU2 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
255746 2006 RC6 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255747 2006 RS11 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255748 2006 RA12 13/09/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255749 2006 RV16 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255750 2006 RC18 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255751 2006 RO18 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255752 2006 RR20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255753 2006 RO22 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255754 2006 RT27 14/09/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
255755 2006 RX27 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255756 2006 RW28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255757 2006 RM36 15/09/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
255758 2006 RD41 14/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
255759 2006 RN41 14/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
255760 2006 RR41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
255761 2006 RM42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255762 2006 RX42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255763 2006 RE46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255764 2006 RW49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255765 2006 RK55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255766 2006 RZ55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
255767 2006 RB57 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
255768 2006 RO58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255769 2006 RW58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255770 2006 RA59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255771 2006 RE65 14/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255772 2006 RK66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255773 2006 RD70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
255774 2006 RZ75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255775 2006 RS82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255776 2006 RY83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255777 2006 RV86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255778 2006 RS87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
255779 2006 RK88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255780 2006 RM88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255781 2006 RW92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255782 2006 RH95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
255783 2006 RX95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255784 2006 RJ96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255785 2006 RE97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255786 2006 RW98 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255787 2006 RF100 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255788 2006 RK100 14/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255789 2006 RY100 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255790 2006 SQ 16/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255791 2006 SF3 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
255792 2006 ST7 18/09/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
255793 2006 SB8 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
255794 2006 SE8 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255795 2006 SH8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
255796 2006 SY10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255797 2006 SN11 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255798 2006 SG13 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
255799 2006 ST14 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255800 2006 SN15 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL