Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/256401–256500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256401 2007 AZ11 15/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
256402 2007 AR15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256403 2007 AJ16 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256404 2007 AY17 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
256405 2007 AJ18 09/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256406 2007 AP18 10/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
256407 2007 AV18 10/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
256408 2007 AW18 10/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256409 2007 AT22 10/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
256410 2007 AX25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
256411 2007 AC28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256412 2007 BT2 17/01/2007 Catalina CSS AMO 3,7 km MPC · JPL
256413 2007 BJ6 17/01/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
256414 2007 BG9 17/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256415 2007 BT9 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
256416 2007 BV10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256417 2007 BY14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256418 2007 BE15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256419 2007 BH21 24/01/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
256420 2007 BJ22 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
256421 2007 BE23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256422 2007 BD34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256423 2007 BW36 24/01/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
256424 2007 BU44 25/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256425 2007 BY46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256426 2007 BU49 25/01/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
256427 2007 BY53 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
256428 2007 BQ55 24/01/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
256429 2007 BD61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256430 2007 BG69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256431 2007 BG73 29/01/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,0 km MPC · JPL
256432 2007 BD74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
256433 2007 BS77 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
256434 2007 CJ 05/02/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
256435 2007 CH5 07/02/2007 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
256436 2007 CS10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256437 2007 CA12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256438 2007 CM14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256439 2007 CN15 05/02/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
256440 2007 CJ16 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256441 2007 CD22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256442 2007 CJ22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
256443 2007 CK28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256444 2007 CG29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256445 2007 CC36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256446 2007 CM41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
256447 2007 CQ41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
256448 2007 CR41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256449 2007 CC43 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256450 2007 CV44 08/02/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
256451 2007 CQ46 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256452 2007 CN47 09/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,5 km MPC · JPL
256453 2007 CD49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256454 2007 CK53 15/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256455 2007 CR53 15/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
256456 2007 CX54 15/02/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
256457 2007 CW57 09/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
256458 2007 CE60 10/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
256459 2007 CQ65 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256460 2007 DL 17/02/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
256461 2007 DV7 18/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,6 km MPC · JPL
256462 2007 DD12 16/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
256463 2007 DJ12 16/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
256464 2007 DU13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256465 2007 DE22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256466 2007 DF23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
256467 2007 DU29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256468 2007 DK34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256469 2007 DT34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256470 2007 DC36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256471 2007 DE38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
256472 2007 DR45 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256473 2007 DH49 18/02/2007 Antares ARO 3,2 km MPC · JPL
256474 2007 DF55 21/02/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
256475 2007 DF57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256476 2007 DF61 25/02/2007 Desert Moon B. L. Stevens 3,7 km MPC · JPL
256477 2007 DN64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
256478 2007 DO93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256479 2007 DV93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256480 2007 DG95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
256481 2007 DU101 27/02/2007 Eskridge G. Hug 2,1 km MPC · JPL
256482 2007 DV101 24/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,8 km MPC · JPL
256483 2007 DJ110 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
256484 2007 DN110 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256485 2007 DK111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256486 2007 EN8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
256487 2007 EP12 09/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
256488 2007 EQ13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256489 2007 EJ14 09/03/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
256490 2007 EZ14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256491 2007 EP17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
256492 2007 EJ44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256493 2007 EZ45 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256494 2007 EM47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
256495 2007 EQ51 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256496 2007 ES56 10/03/2007 Eskridge G. Hug 4,8 km MPC · JPL
256497 2007 ER57 09/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256498 2007 EN58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256499 2007 EH69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256500 2007 EW78 10/03/2007 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL