Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/255401–255500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255401 2005 WA188 30/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255402 2005 WA189 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
255403 2005 WW189 19/11/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
255404 2005 WQ190 21/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
255405 2005 WV197 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255406 2005 WV207 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
255407 2005 WW207 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255408 2005 XP2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255409 2005 XA5 06/12/2005 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
255410 2005 XF9 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
255411 2005 XY11 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255412 2005 XB12 01/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
255413 2005 XF14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255414 2005 XC19 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
255415 2005 XQ23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255416 2005 XT28 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
255417 2005 XK29 04/12/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
255418 2005 XO36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
255419 2005 XH50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255420 2005 XQ56 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
255421 2005 XT56 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
255422 2005 XP58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
255423 2005 XB61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255424 2005 XD61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255425 2005 XO71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255426 2005 XS71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255427 2005 XH73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
255428 2005 XM74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
255429 2005 XH76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255430 2005 XC77 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255431 2005 XC79 04/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255432 2005 XG79 08/12/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
255433 2005 XB82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255434 2005 XG82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255435 2005 XH82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255436 2005 XS83 05/12/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
255437 2005 XK84 08/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255438 2005 XE87 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255439 2005 XE117 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255440 2005 YW2 21/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
255441 2005 YF4 23/12/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
255442 2005 YW11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
255443 2005 YB14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
255444 2005 YC14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255445 2005 YO20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255446 2005 YV21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255447 2005 YN24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255448 2005 YB26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255449 2005 YJ30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255450 2005 YZ35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255451 2005 YB36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255452 2005 YC38 21/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255453 2005 YW42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255454 2005 YP47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255455 2005 YC50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255456 2005 YW52 22/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255457 2005 YG55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255458 2005 YW72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255459 2005 YB76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
255460 2005 YS77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255461 2005 YO78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255462 2005 YP82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255463 2005 YC84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255464 2005 YJ86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255465 2005 YU86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255466 2005 YG93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255467 2005 YG98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255468 2005 YJ112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255469 2005 YK121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
255470 2005 YV123 24/12/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
255471 2005 YP127 28/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
255472 2005 YG142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255473 2005 YW158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
255474 2005 YJ165 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
255475 2005 YN165 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
255476 2005 YR167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255477 2005 YP169 30/12/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
255478 2005 YR181 24/12/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
255479 2005 YF185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
255480 2005 YB209 22/12/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
255481 2005 YR214 30/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
255482 2005 YS214 30/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255483 2005 YU222 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255484 2005 YY231 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255485 2005 YL235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255486 2005 YZ275 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255487 2006 AT4 02/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
255488 2006 AN6 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
255489 2006 AS7 05/01/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
255490 2006 AY7 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
255491 2006 AO20 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255492 2006 AL28 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255493 2006 AP34 06/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255494 2006 AJ36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255495 2006 AZ68 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
255496 2006 AE75 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
255497 2006 AX83 05/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255498 2006 AV85 10/01/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
255499 2006 AX96 02/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255500 2006 AX97 07/01/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL