Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/256101–256200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256101 2006 UT255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256102 2006 UW260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256103 2006 UX262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256104 2006 US265 27/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
256105 2006 UC266 27/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256106 2006 UK271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256107 2006 UJ272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256108 2006 UX273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256109 2006 UG281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
256110 2006 UX282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256111 2006 UE283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256112 2006 UX285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256113 2006 UH290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256114 2006 UD291 22/10/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
256115 2006 UA295 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
256116 2006 UW297 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
256117 2006 UW327 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
256118 2006 UQ328 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
256119 2006 UC329 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256120 2006 UM329 23/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256121 2006 UM331 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256122 2006 UK333 22/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
256123 2006 UZ334 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256124 2006 UK337 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256125 2006 UR337 17/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256126 2006 UW346 28/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256127 2006 UX358 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256128 2006 VD 01/11/2006 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
256129 2006 VS1 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256130 2006 VF3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256131 2006 VR5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256132 2006 VY6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256133 2006 VK7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256134 2006 VQ10 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
256135 2006 VN12 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256136 2006 VU12 11/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
256137 2006 VZ12 01/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256138 2006 VQ15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256139 2006 VJ19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
256140 2006 VL19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256141 2006 VF20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256142 2006 VM22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256143 2006 VA25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256144 2006 VD26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256145 2006 VF30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256146 2006 VM30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256147 2006 VQ31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256148 2006 VW31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256149 2006 VU33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256150 2006 VE34 11/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256151 2006 VH34 11/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256152 2006 VU36 11/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256153 2006 VA42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256154 2006 VU43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256155 2006 VO44 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
256156 2006 VJ48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256157 2006 VX48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256158 2006 VO49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256159 2006 VF50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256160 2006 VZ50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256161 2006 VN52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256162 2006 VD53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256163 2006 VL53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256164 2006 VP53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256165 2006 VW54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256166 2006 VG55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256167 2006 VK55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
256168 2006 VX55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256169 2006 VB56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256170 2006 VO61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256171 2006 VT63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256172 2006 VD64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256173 2006 VM65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256174 2006 VS67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256175 2006 VZ67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256176 2006 VG68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256177 2006 VP68 11/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256178 2006 VD69 11/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256179 2006 VY69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256180 2006 VT71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256181 2006 VM73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256182 2006 VW73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256183 2006 VE74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256184 2006 VC75 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256185 2006 VS75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256186 2006 VQ77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256187 2006 VH78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256188 2006 VO79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256189 2006 VD80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256190 2006 VC84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256191 2006 VX84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256192 2006 VU85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256193 2006 VP87 14/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256194 2006 VD88 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256195 2006 VY88 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
256196 2006 VG89 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
256197 2006 VH89 14/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
256198 2006 VA90 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256199 2006 VD90 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
256200 2006 VY92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL