Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/255201–255300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255201 2005 UY321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255202 2005 UU327 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255203 2005 UJ329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255204 2005 UM330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
255205 2005 UU337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255206 2005 UD338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255207 2005 UG341 31/10/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
255208 2005 UN343 31/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255209 2005 UC349 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255210 2005 UH351 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255211 2005 UN351 29/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255212 2005 UL353 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255213 2005 UW353 29/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255214 2005 UQ354 29/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
255215 2005 UG355 29/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255216 2005 UQ357 30/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
255217 2005 UX359 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
255218 2005 UR378 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255219 2005 UZ384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255220 2005 UY391 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255221 2005 UU392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255222 2005 UW397 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
255223 2005 UQ398 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
255224 2005 UD399 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
255225 2005 UM408 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255226 2005 UU411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
255227 2005 UO420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255228 2005 UH422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255229 2005 UY424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255230 2005 UZ432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
255231 2005 UD438 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255232 2005 UF438 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255233 2005 UT438 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255234 2005 UO439 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
255235 2005 UH440 29/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255236 2005 UK440 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
255237 2005 UF443 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255238 2005 UZ444 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255239 2005 UM446 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255240 2005 UM447 29/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255241 2005 UP459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255242 2005 UW460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255243 2005 UD482 22/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255244 2005 UC485 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255245 2005 UJ495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
255246 2005 UE497 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
255247 2005 UB500 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
255248 2005 UR508 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255249 2005 UZ508 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
255250 2005 UP510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
255251 2005 UR511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255252 2005 UA514 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255253 2005 US519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
255254 2005 US523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
255255 2005 UP524 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255256 2005 VL 02/11/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
255257 Mechwart 2005 VR1 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
255258 2005 VH4 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
255259 2005 VQ6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255260 2005 VV6 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
255261 2005 VU7 09/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 4,0 km MPC · JPL
255262 2005 VH25 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
255263 2005 VG26 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255264 2005 VG32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255265 2005 VH41 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255266 2005 VH42 03/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255267 2005 VE48 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255268 2005 VH49 01/11/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
255269 2005 VK49 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255270 2005 VV49 02/11/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
255271 2005 VS50 03/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255272 2005 VT52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255273 2005 VV52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255274 2005 VJ53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
255275 2005 VD58 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
255276 2005 VE59 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255277 2005 VZ60 05/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255278 2005 VU62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
255279 2005 VN63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255280 2005 VU65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255281 2005 VW71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255282 2005 VX75 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255283 2005 VA77 04/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255284 2005 VO77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255285 2005 VF78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255286 2005 VS78 06/11/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
255287 2005 VS81 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
255288 2005 VE85 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255289 2005 VF90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
255290 2005 VF99 10/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255291 2005 VJ102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255292 2005 VH107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255293 2005 VC109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255294 2005 VS112 09/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
255295 2005 VO113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255296 2005 VD116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
255297 2005 VB118 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255298 2005 VB119 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
255299 2005 VQ119 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
255300 2005 VL120 10/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL