Danh sách tiểu hành tinh/255101–255200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255101 2005 UB66 22/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255102 2005 UC67 22/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255103 2005 US67 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
255104 2005 UJ68 22/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
255105 2005 UB70 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
255106 2005 UW70 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255107 2005 UH73 23/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
255108 2005 UD87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255109 2005 UU88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255110 2005 UH90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255111 2005 UB93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255112 2005 UQ98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255113 2005 UK99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255114 2005 UD101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255115 2005 UP102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255116 2005 UJ104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255117 2005 UJ106 22/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
255118 2005 UX106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255119 2005 UZ108 22/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
255120 2005 UF110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255121 2005 UW113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255122 2005 UB114 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255123 2005 UR115 23/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
255124 2005 UU119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
255125 2005 UH120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255126 2005 UL126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255127 2005 UE128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255128 2005 US128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255129 2005 UC130 24/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
255130 2005 UG130 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255131 2005 UJ130 24/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
255132 2005 UE131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
255133 2005 UO132 24/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
255134 2005 UY136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255135 2005 UR138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
255136 2005 UE141 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255137 2005 UX141 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255138 2005 UY141 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
255139 2005 UP142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
255140 2005 UT146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255141 2005 UE148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255142 2005 US150 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
255143 2005 UV153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255144 2005 UD155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255145 2005 UY161 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255146 2005 UD165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255147 2005 UX166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255148 2005 UM167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255149 2005 UA170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255150 2005 US171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255151 2005 UF174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
255152 2005 UQ176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255153 2005 UY177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255154 2005 UL179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255155 2005 UD181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255156 2005 UF181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255157 2005 UN183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255158 2005 UU183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255159 2005 UV183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255160 2005 UO184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255161 2005 UG190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
255162 2005 UL190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255163 2005 UT192 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255164 2005 UP196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255165 2005 UT198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255166 2005 US199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255167 2005 UF201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255168 2005 US205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
255169 2005 UC210 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
255170 2005 UN217 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
255171 2005 UQ217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255172 2005 UO221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255173 2005 UE222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255174 2005 UL226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255175 2005 UU230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255176 2005 UL236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
255177 2005 UA239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
255178 2005 UJ241 25/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
255179 2005 UD242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255180 2005 UT246 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255181 2005 UG248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255182 2005 UE255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255183 2005 UJ256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255184 2005 UR256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255185 2005 UH258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255186 2005 UG265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255187 2005 UC279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
255188 2005 UK282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255189 2005 UV284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255190 2005 UU287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255191 2005 UF294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255192 2005 UY299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255193 2005 UA304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255194 2005 UH308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255195 2005 UB313 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255196 2005 UH313 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255197 2005 UA314 27/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255198 2005 UX314 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255199 2005 UD319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
255200 2005 UE320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL