Danh sách tiểu hành tinh/256001–256100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256001 2006 TY121 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
256002 2006 TZ123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256003 2006 TK126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256004 2006 UP 16/10/2006 Catalina CSS 89 m MPC · JPL
256005 2006 UY6 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256006 2006 UV7 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256007 2006 UP8 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256008 2006 UW8 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256009 2006 UR9 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
256010 2006 UA10 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256011 2006 UF10 17/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
256012 2006 UL10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
256013 2006 US13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256014 2006 UC16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256015 2006 UG23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256016 2006 UY23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256017 2006 UF24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256018 2006 UE26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256019 2006 UG26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256020 2006 UB28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256021 2006 UO29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256022 2006 US29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256023 2006 UF32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256024 2006 UZ33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256025 2006 UJ36 16/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256026 2006 UQ37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256027 2006 UF38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256028 2006 UQ39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256029 2006 UU40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256030 2006 UA41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256031 2006 UH42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256032 2006 UK45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256033 2006 UJ47 16/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 890 m MPC · JPL
256034 2006 UM53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
256035 2006 UQ62 19/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
256036 2006 UX65 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256037 2006 UF68 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256038 2006 UC70 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256039 2006 UO79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256040 2006 UM81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256041 2006 UX81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
256042 2006 UR82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256043 2006 UT82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256044 2006 UU87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256045 2006 UQ88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256046 2006 UY89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
256047 2006 UH91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256048 2006 UJ92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256049 2006 UP99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256050 2006 UV102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256051 2006 UY104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256052 2006 UH120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256053 2006 UR120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256054 2006 UX120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256055 2006 UR121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256056 2006 UL123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256057 2006 UT126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256058 2006 UA132 19/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
256059 2006 UB133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256060 2006 UY134 19/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
256061 2006 UX135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256062 2006 UR136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256063 2006 UY140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256064 2006 UW142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256065 2006 UH144 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256066 2006 UD146 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
256067 2006 UF158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256068 2006 UB172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256069 2006 UV175 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256070 2006 UB176 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
256071 2006 UN178 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
256072 2006 UQ179 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256073 2006 UF181 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256074 2006 UD182 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256075 2006 UE186 17/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256076 2006 UF190 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256077 2006 UU191 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
256078 2006 UQ200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256079 2006 UH201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256080 2006 UL202 22/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
256081 2006 UB203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
256082 2006 UG203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256083 2006 UZ203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
256084 2006 UR205 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256085 2006 UK207 23/10/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
256086 2006 UX207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256087 2006 UY207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256088 2006 UJ213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256089 2006 UD214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256090 2006 UO216 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256091 2006 UH218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
256092 2006 UE220 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
256093 2006 UJ221 17/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
256094 2006 UF229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
256095 2006 UM229 20/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
256096 2006 UX234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256097 2006 UK239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256098 2006 UF244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256099 2006 UG248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256100 2006 UU254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL