Danh sách tiểu hành tinh/255901–256000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255901 2006 SH306 27/09/2006 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
255902 2006 SD308 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255903 2006 SS315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255904 2006 SU316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255905 2006 SC323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255906 2006 SY325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255907 2006 SE327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255908 2006 SC329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255909 2006 SN339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255910 2006 SK342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255911 2006 SS348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
255912 2006 SA354 30/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255913 2006 SE354 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
255914 2006 SY356 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255915 2006 SW357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255916 2006 SD358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255917 2006 SE359 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255918 2006 SX361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255919 2006 SB363 30/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255920 2006 SF365 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
255921 2006 SV365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255922 2006 SU366 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255923 2006 SE367 25/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
255924 2006 SM388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
255925 2006 SF390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 5,9 km MPC · JPL
255926 2006 SY390 17/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
255927 2006 SO391 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
255928 2006 SN392 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
255929 2006 SM393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
255930 2006 SD397 19/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
255931 2006 SW400 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
255932 2006 SA402 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
255933 2006 SV406 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
255934 2006 SU408 19/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
255935 2006 SZ412 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255936 2006 TP1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255937 2006 TD4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
255938 2006 TB8 12/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,1 km MPC · JPL
255939 2006 TT9 13/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,2 km MPC · JPL
255940 2006 TZ9 14/10/2006 Dax Dax Obs. 1,0 km MPC · JPL
255941 2006 TT10 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255942 2006 TT11 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255943 2006 TT12 10/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
255944 2006 TM15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255945 2006 TZ16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255946 2006 TA17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255947 2006 TG17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255948 2006 TG22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255949 2006 TU22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255950 2006 TN23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255951 2006 TY26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255952 2006 TD27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255953 2006 TF27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255954 2006 TT27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255955 2006 TD28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255956 2006 TP28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255957 2006 TQ28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255958 2006 TK29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255959 2006 TP34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255960 2006 TC35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255961 2006 TB36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255962 2006 TH37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255963 2006 TV38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255964 2006 TZ39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255965 2006 TG40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255966 2006 TA44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255967 2006 TE44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255968 2006 TR44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255969 2006 TV44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255970 2006 TG46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255971 2006 TL47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
255972 2006 TE49 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
255973 2006 TV50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255974 2006 TH51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255975 2006 TQ52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255976 2006 TF53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255977 2006 TC64 10/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255978 2006 TE70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255979 2006 TU70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255980 2006 TE71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255981 2006 TJ75 11/10/2006 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
255982 2006 TF78 12/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
255983 2006 TY78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255984 2006 TB79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255985 2006 TF79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255986 2006 TL82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255987 2006 TT85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255988 2006 TP91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255989 Dengyushian 2006 TU94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
255990 2006 TG98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255991 2006 TL102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255992 2006 TN102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255993 2006 TE104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255994 2006 TL105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255995 2006 TY105 12/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
255996 2006 TC106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255997 2006 TS106 15/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255998 2006 TO109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
255999 2006 TJ110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256000 2006 TO110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also