Danh sách tiểu hành tinh/255001–255100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255001 2005 TX12 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255002 2005 TT13 03/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
255003 2005 TD17 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
255004 2005 TT18 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
255005 2005 TU20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255006 2005 TV21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255007 2005 TB25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
255008 2005 TH25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
255009 2005 TV25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255010 2005 TM28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255011 2005 TU28 02/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255012 2005 TT36 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
255013 2005 TN40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255014 2005 TD41 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255015 2005 TF42 03/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255016 2005 TX46 03/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
255017 2005 TB48 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255018 2005 TK48 07/10/2005 Junk Bond D. Healy 3,0 km MPC · JPL
255019 Fleurmaxwell 2005 TN52) 10/10/2005 Côtes de Meuse M. Dawson 2,5 km MPC · JPL
255020 2005 TB54 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255021 2005 TS54 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
255022 2005 TJ55 05/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255023 2005 TT55 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255024 2005 TY61 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255025 2005 TK62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255026 2005 TV63 06/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255027 2005 TQ64 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
255028 2005 TY70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
255029 2005 TQ72 05/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
255030 2005 TJ74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
255031 2005 TE75 02/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
255032 2005 TJ78 07/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
255033 2005 TX84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255034 2005 TJ86 04/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
255035 2005 TJ89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255036 2005 TJ99 07/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255037 2005 TL99 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255038 2005 TZ100 07/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255039 2005 TP102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255040 2005 TY104 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
255041 2005 TU105 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255042 2005 TD114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255043 2005 TT116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255044 2005 TW121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255045 2005 TT125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255046 2005 TY126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255047 2005 TT128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255048 2005 TQ131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255049 2005 TO137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255050 2005 TS137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255051 2005 TM139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255052 2005 TS139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255053 2005 TE141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255054 2005 TZ142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255055 2005 TY150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255056 2005 TT152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255057 2005 TJ155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255058 2005 TR160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255059 2005 TG161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
255060 2005 TG167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255061 2005 TX167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255062 2005 TS170 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255063 2005 TX174 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
255064 2005 TC178 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255065 2005 TX181 02/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
255066 2005 TQ182 05/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
255067 2005 TD191 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
255068 2005 UO1 21/10/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,2 km MPC · JPL
255069 2005 UP1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
255070 2005 UP3 26/10/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,5 km MPC · JPL
255071 2005 UH6 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
255072 2005 UP8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,4 km MPC · JPL
255073 Victoriabond 2005 UR8 30/10/2005 Côtes de Meuse M. Dawson 1,9 km MPC · JPL
255074 2005 UZ17 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
255075 2005 UN18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255076 2005 UP18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255077 2005 UU18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255078 2005 UU21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255079 2005 UF30 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
255080 2005 UQ35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255081 2005 UG36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255082 2005 UD39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
255083 2005 UG39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255084 2005 UT39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255085 2005 UJ40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255086 2005 UL40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255087 2005 UY40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255088 2005 UV41 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
255089 2005 UU42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255090 2005 UV42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255091 2005 UU44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255092 2005 UP47 22/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
255093 2005 UW48 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255094 2005 UM49 23/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255095 2005 UN50 23/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
255096 2005 UY57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255097 2005 UH61 25/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255098 2005 UP62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255099 2005 UK63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
255100 2005 UQ65 22/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL