Danh sách tiểu hành tinh/254901–255000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254901 2005 SV82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254902 2005 SO83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254903 2005 SU84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254904 2005 SQ86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254905 2005 SW86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254906 2005 SC87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254907 2005 SS87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254908 2005 SP88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254909 2005 SL91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254910 2005 SK95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254911 2005 SN96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254912 2005 SO96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254913 2005 SF98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254914 2005 SG100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
254915 2005 SO102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
254916 2005 SM106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254917 2005 SK107 26/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
254918 2005 SL108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254919 2005 SP111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
254920 2005 SG116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254921 2005 SJ118 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254922 2005 SP119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
254923 2005 SC121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254924 2005 SL121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254925 2005 SW121 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254926 2005 SS123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
254927 2005 SJ124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
254928 2005 SE129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
254929 2005 SG135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254930 2005 SH135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254931 2005 SH136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254932 2005 SO136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254933 2005 SB140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254934 2005 SE141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254935 2005 SN146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254936 2005 SL151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254937 2005 SX152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254938 2005 SB157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254939 2005 SU159 26/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
254940 2005 SO161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254941 2005 SA162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254942 2005 SY163 27/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
254943 2005 SR164 27/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
254944 2005 SD172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254945 2005 SW178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
254946 2005 SY183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254947 2005 SH184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254948 2005 SG187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
254949 2005 SP192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
254950 2005 SZ193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254951 2005 SB197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254952 2005 SE199 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
254953 2005 SV200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254954 2005 SC201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254955 2005 ST203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
254956 2005 SQ205 30/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254957 2005 SM206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
254958 2005 SY207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254959 2005 SA208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254960 2005 SG210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254961 2005 SR210 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254962 2005 SH216 30/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254963 2005 SP217 30/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
254964 2005 SR217 30/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254965 2005 SG226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254966 2005 SL226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254967 2005 SE228 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
254968 2005 SN229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
254969 2005 SO229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
254970 2005 SN237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254971 2005 SW240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254972 2005 SE245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
254973 2005 SZ246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
254974 2005 SG247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254975 2005 SQ247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254976 2005 SN250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254977 2005 SL251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254978 2005 ST252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254979 2005 SG255 22/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254980 2005 SW255 22/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254981 2005 SV256 22/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
254982 2005 SH257 22/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
254983 2005 SG258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254984 2005 SJ258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254985 2005 SS260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254986 2005 SM262 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
254987 2005 SM265 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254988 2005 SY266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
254989 2005 SB267 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
254990 2005 SK268 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254991 2005 SN280 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254992 2005 SZ280 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254993 2005 SX285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
254994 2005 TQ2 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
254995 2005 TC3 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
254996 2005 TT5 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254997 2005 TZ6 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254998 2005 TQ8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254999 2005 TS10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255000 2005 TW11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also