Danh sách tiểu hành tinh/254801–254900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254801 2005 QT93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254802 2005 QP94 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
254803 2005 QT102 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254804 2005 QA103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254805 2005 QD104 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254806 2005 QT106 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254807 2005 QG109 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254808 2005 QW111 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254809 2005 QK112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254810 2005 QG115 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254811 2005 QU116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254812 2005 QL117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254813 2005 QR121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254814 2005 QN124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254815 2005 QP124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254816 2005 QW124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254817 2005 QZ126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254818 2005 QQ129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254819 2005 QH131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254820 2005 QQ131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254821 2005 QZ135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254822 2005 QY137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254823 2005 QH140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254824 2005 QS141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254825 2005 QU145 27/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
254826 2005 QW145 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254827 2005 QP150 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
254828 2005 QS150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254829 2005 QK151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254830 2005 QQ152 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254831 2005 QY155 30/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
254832 2005 QW156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
254833 2005 QU165 31/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
254834 2005 QX165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254835 2005 QM170 29/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254836 2005 QH173 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
254837 2005 QD174 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
254838 2005 QX174 31/08/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254839 2005 QQ177 29/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254840 2005 QZ179 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254841 2005 QU180 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
254842 2005 QK182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254843 2005 QC190 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254844 2005 QW190 29/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
254845 2005 RX 01/09/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
254846 Csontváry 2005 RT3 05/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
254847 2005 RG4 03/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
254848 2005 RQ8 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254849 2005 RE9 09/09/2005 Mayhill A. Lowe 4,2 km MPC · JPL
254850 2005 RN16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
254851 2005 RP16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
254852 2005 RG20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254853 2005 RN20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254854 2005 RB23 06/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254855 2005 RZ29 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
254856 2005 RP33 14/09/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
254857 2005 RT33 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,8 km MPC · JPL
254858 2005 RG44 03/09/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
254859 2005 RH44 03/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254860 2005 RK45 14/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254861 2005 RS51 01/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
254862 2005 SU1 23/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
254863 Robinwarren 2005 SM4 24/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
254864 2005 SS5 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
254865 2005 SM7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254866 2005 SE8 25/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
254867 2005 SF11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254868 2005 SO11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254869 2005 SP11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254870 2005 SR11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254871 2005 SE12 23/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
254872 2005 SA14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254873 2005 SU16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254874 2005 SG17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254875 2005 SW17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254876 Strommer 2005 ST19 24/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
254877 2005 SQ22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254878 2005 SS22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254879 2005 SC25 25/09/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
254880 2005 SG27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254881 2005 SL27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254882 2005 SW29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254883 2005 SH30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254884 2005 SS30 23/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
254885 2005 SY31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254886 2005 SD32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254887 2005 SE35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254888 2005 SJ35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254889 2005 ST41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254890 2005 SV41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254891 2005 SP42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254892 2005 ST57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254893 2005 SA58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254894 2005 SD58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254895 2005 SN59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254896 2005 SN62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254897 2005 SA68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254898 2005 SX72 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254899 2005 SF80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254900 2005 SM82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL