Danh sách tiểu hành tinh/255601–255700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255601 2006 PD4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
255602 2006 PG7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255603 2006 PD8 12/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
255604 2006 PY10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255605 2006 PZ11 13/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
255606 2006 PA12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
255607 2006 PR13 14/08/2006 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
255608 2006 PS13 14/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
255609 2006 PY14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255610 2006 PT15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255611 2006 PZ15 15/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255612 2006 PW16 15/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255613 2006 PF17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255614 2006 PS17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255615 2006 PK18 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255616 2006 PK19 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
255617 2006 PE21 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
255618 2006 PP21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255619 2006 PG22 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255620 2006 PV22 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
255621 2006 PX22 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255622 2006 PR25 13/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
255623 2006 PV25 13/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255624 2006 PA28 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
255625 2006 PC28 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
255626 2006 PZ29 12/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
255627 2006 PL32 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255628 2006 PT39 14/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
255629 2006 PP42 14/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
255630 2006 QL1 16/08/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
255631 2006 QN1 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
255632 2006 QO2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255633 2006 QP2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
255634 2006 QR2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255635 2006 QB5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255636 2006 QJ6 17/08/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
255637 2006 QL6 17/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
255638 2006 QN6 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255639 2006 QR7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255640 2006 QL8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
255641 2006 QH9 19/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
255642 2006 QG12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
255643 2006 QG13 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
255644 2006 QH14 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255645 2006 QP15 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255646 2006 QF18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255647 2006 QA19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255648 2006 QD19 17/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
255649 2006 QO19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
255650 2006 QT19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
255651 2006 QK21 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255652 2006 QQ21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
255653 2006 QY24 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255654 2006 QO26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
255655 2006 QS26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255656 2006 QG27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255657 2006 QX27 20/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
255658 2006 QL28 21/08/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
255659 2006 QW28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
255660 2006 QK29 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
255661 2006 QR30 21/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255662 2006 QL32 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255663 2006 QO32 21/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255664 2006 QZ32 22/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
255665 2006 QC33 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
255666 2006 QN34 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
255667 2006 QM35 17/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255668 2006 QC36 19/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
255669 2006 QR40 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
255670 2006 QL41 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
255671 2006 QZ41 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
255672 2006 QK42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255673 2006 QQ43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255674 2006 QQ44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255675 2006 QS45 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
255676 2006 QB47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255677 2006 QU47 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255678 2006 QQ48 21/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
255679 2006 QF49 21/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255680 2006 QL49 21/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255681 2006 QN50 22/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255682 2006 QK51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
255683 2006 QZ51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255684 2006 QF53 23/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255685 2006 QO53 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
255686 2006 QM55 21/08/2006 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
255687 2006 QS58 19/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255688 2006 QJ59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255689 2006 QL60 20/08/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
255690 2006 QT60 21/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
255691 2006 QD61 21/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255692 2006 QZ61 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255693 2006 QP62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255694 2006 QU63 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255695 2006 QZ65 25/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
255696 2006 QM66 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255697 2006 QG81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
255698 2006 QC82 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255699 2006 QE84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255700 2006 QY86 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL