Danh sách tiểu hành tinh/254601–254700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254601 2005 GK116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254602 2005 GK119 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254603 2005 GD124 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254604 2005 GP129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254605 2005 GT134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
254606 2005 GR137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254607 2005 GC139 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254608 2005 GL146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254609 2005 GS150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
254610 2005 GC153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
254611 2005 GJ169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254612 2005 GZ178 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254613 2005 GX182 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254614 2005 GO203 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254615 2005 GA226 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254616 2005 HU 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254617 2005 HN1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254618 2005 HW4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254619 2005 JV4 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254620 2005 JJ12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,0 km MPC · JPL
254621 2005 JW16 04/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254622 2005 JN17 04/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
254623 2005 JB21 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
254624 2005 JZ25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254625 2005 JK31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
254626 2005 JR31 04/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254627 2005 JR36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
254628 2005 JB41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254629 2005 JH50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254630 2005 JJ60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
254631 2005 JT62 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
254632 2005 JZ66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254633 2005 JV67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254634 2005 JE75 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
254635 2005 JU78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
254636 2005 JN83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254637 2005 JX93 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
254638 2005 JY99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254639 2005 JO107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
254640 2005 JU107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
254641 2005 JW111 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
254642 2005 JL114 10/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254643 2005 JP118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254644 2005 JC122 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254645 2005 JS126 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
254646 2005 JO127 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254647 2005 JJ130 13/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254648 2005 JS133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254649 2005 JL134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254650 2005 JC137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254651 2005 JD141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254652 2005 JP145 12/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
254653 2005 JY162 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
254654 2005 JS175 02/05/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
254655 2005 JL178 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254656 2005 JA181 10/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254657 2005 KG 17/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
254658 2005 KZ 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254659 2005 KQ4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254660 2005 KS6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
254661 2005 KJ7 19/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
254662 2005 KC8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254663 2005 KU11 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
254664 2005 KA13 28/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
254665 2005 LZ3 04/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
254666 2005 LC4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254667 2005 LC6 03/06/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
254668 2005 LW15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254669 2005 LO19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
254670 2005 LR25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254671 2005 LG35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254672 2005 LG41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254673 2005 LT42 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254674 2005 LN45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254675 2005 LK46 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
254676 2005 LR46 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254677 2005 LB47 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
254678 2005 LK49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254679 2005 LU50 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
254680 2005 LN53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
254681 2005 MU3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
254682 2005 MW3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
254683 2005 MD4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254684 2005 MK4 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254685 2005 MO9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254686 2005 MA15 29/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254687 2005 MS16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254688 2005 MS18 28/06/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254689 2005 MZ20 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254690 2005 MD22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254691 2005 MG24 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
254692 2005 MH24 29/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254693 2005 MB26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254694 2005 MD29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254695 2005 MW31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254696 2005 MO32 28/06/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254697 2005 MD35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254698 2005 MZ35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254699 2005 MY38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254700 2005 MM40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL