Danh sách tiểu hành tinh/254401–254500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254401 2004 TQ252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
254402 2004 TQ288 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254403 2004 TS289 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254404 2004 TF297 11/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
254405 2004 TK299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
254406 2004 TM322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
254407 2004 TL324 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254408 2004 TZ331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
254409 2004 TN339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
254410 2004 TL356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
254411 2004 TG360 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254412 2004 UE2 18/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254413 2004 UF4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
254414 2004 UR4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
254415 2004 UF7 21/10/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
254416 2004 VK 02/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
254417 2004 VV 03/11/2004 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
254418 2004 VG32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254419 2004 VT60 11/11/2004 Catalina CSS AMO 630 m MPC · JPL
254420 2004 VY61 06/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254421 2004 VE65 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
254422 Henrykent 2004 VR122 09/11/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos 4,3 km MPC · JPL
254423 2004 WE6 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254424 2004 WO7 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
254425 2004 XW4 02/12/2004 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
254426 2004 XA13 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254427 2004 XY14 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
254428 2004 XF15 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254429 2004 XH92 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254430 2004 XY116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254431 2004 XL162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254432 2004 YR13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
254433 2004 YQ23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254434 2005 AQ5 06/01/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
254435 2005 AV11 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
254436 2005 AM13 07/01/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
254437 2005 AP20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
254438 2005 AN28 06/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
254439 2005 AK37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254440 2005 AQ53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
254441 2005 AD54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254442 2005 AZ61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254443 2005 AA65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254444 2005 AT67 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
254445 2005 AX76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254446 2005 BO4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254447 2005 BY5 16/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
254448 2005 BF10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254449 2005 BO19 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254450 2005 BQ48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254451 2005 CL1 01/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254452 2005 CZ1 01/02/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
254453 2005 CT5 01/02/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
254454 2005 CQ10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254455 2005 CA14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254456 2005 CF21 02/02/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
254457 2005 CC22 03/02/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
254458 2005 CD29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
254459 2005 CG44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254460 2005 CD59 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254461 2005 CT59 02/02/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254462 2005 CL60 04/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254463 2005 CZ62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254464 2005 CE67 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
254465 2005 CC69 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 9,7 km MPC · JPL
254466 2005 DE1 28/02/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
254467 2005 DJ2 16/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,1 km MPC · JPL
254468 2005 EB1 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
254469 2005 EG1 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
254470 2005 EN4 01/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254471 2005 EF5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254472 2005 ES6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254473 2005 EG7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254474 2005 ET9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254475 2005 ED11 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254476 2005 EL11 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
254477 2005 ET11 02/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254478 2005 EA12 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254479 2005 EN12 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254480 2005 EE13 02/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
254481 2005 EK13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254482 2005 EE14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254483 2005 EK18 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254484 2005 ES19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
254485 2005 ET20 03/03/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
254486 2005 EO26 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254487 2005 EK28 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
254488 2005 EK32 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254489 2005 ES32 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
254490 2005 EP33 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
254491 2005 ET33 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254492 2005 ED35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254493 2005 EQ42 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254494 2005 EZ44 03/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
254495 2005 ED50 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
254496 2005 EG50 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254497 2005 EJ51 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
254498 2005 EQ51 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254499 2005 EB52 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
254500 2005 EF58 04/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 920 m MPC · JPL