Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/255301–255400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255301 2005 VD121 12/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255302 2005 VK122 10/11/2005 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
255303 2005 VN125 02/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255304 2005 VO129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
255305 2005 VN131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,3 km MPC · JPL
255306 2005 VH132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
255307 2005 WR 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,2 km MPC · JPL
255308 Christianzuber 2005 WB5 20/11/2005 Nogales J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
255309 2005 WJ8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255310 2005 WA12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255311 2005 WC14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255312 2005 WA16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255313 2005 WJ19 24/11/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
255314 2005 WN19 24/11/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
255315 2005 WV21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255316 2005 WZ23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255317 2005 WD25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255318 2005 WH26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255319 2005 WV26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255320 2005 WR27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255321 2005 WJ29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255322 2005 WC30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255323 2005 WJ32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
255324 2005 WT32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
255325 2005 WU32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255326 2005 WB34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255327 2005 WX34 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
255328 2005 WL36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255329 2005 WA37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255330 2005 WW40 19/11/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
255331 2005 WY40 20/11/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
255332 2005 WR43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
255333 2005 WS44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255334 2005 WP45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255335 2005 WC52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255336 2005 WX52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255337 2005 WC55 26/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
255338 2005 WP59 30/11/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
255339 2005 WZ59 21/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255340 2005 WO63 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
255341 2005 WA64 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255342 2005 WE65 25/11/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
255343 2005 WY65 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255344 2005 WW67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255345 2005 WC68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
255346 2005 WB71 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
255347 2005 WV75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
255348 2005 WB77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255349 2005 WT77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255350 2005 WB82 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
255351 2005 WR83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255352 2005 WW83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
255353 2005 WK88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
255354 2005 WF90 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
255355 2005 WH93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255356 2005 WY93 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255357 2005 WJ94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255358 2005 WJ97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255359 2005 WW97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255360 2005 WR99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255361 2005 WE100 28/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255362 2005 WT102 25/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
255363 2005 WB104 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255364 2005 WY104 29/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
255365 2005 WZ104 29/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255366 2005 WZ105 29/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255367 2005 WE107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255368 2005 WA108 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255369 2005 WO110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255370 2005 WS111 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
255371 2005 WW111 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
255372 2005 WR113 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255373 2005 WL115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255374 2005 WY115 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
255375 2005 WL116 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255376 2005 WW117 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255377 2005 WO119 28/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255378 2005 WA123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255379 2005 WB127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255380 2005 WS136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
255381 2005 WL137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255382 2005 WL138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
255383 2005 WG142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255384 2005 WS147 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255385 2005 WR151 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
255386 2005 WS151 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
255387 2005 WO152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255388 2005 WG156 29/11/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
255389 2005 WO158 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255390 2005 WS158 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
255391 2005 WL159 29/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255392 2005 WS160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255393 2005 WG163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
255394 2005 WE166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255395 2005 WX166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255396 2005 WY166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255397 2005 WS178 21/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
255398 2005 WF182 25/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255399 2005 WF185 29/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
255400 2005 WE186 30/11/2005 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL